دانلود کتاب تعبیر خواب دعا علائم عتیقه کتاب گنج كشف كردن طلسم باستان شناسی

تعبیر خواب دیدن استخوان بدن، معنی استخوان بدن در خواب - گنج - کانال تلگرام- دعا - تعبیر خواب - دفینه یابی زیرخاکی عتیقه علائم دعای علوم غریبه

توضیحات

دانلود مجموعه 200 کتاب علوم غریبه و طلسمات نایاب نسخه خطی با قیمت ارزان40 هزار تومان

دانلود مجموعه 200 کتاب علوم غریبه و طلسمات نایاب نسخه خطی با قیمت ارزان

بزرگترین مجموعه کتابهای آموزش علوم غریبه و متافیزیک و دعانویسی و شکستن طلسمات در ایران

۱ـ اگر خواب ببينيد استخوانهايتان از زير پوست بدن تان بيرون زده است ، نشانة آن است كه كسي قصد دارد شما را به خيانت وادار كند .

۲ـ ديدن تپه اي از استخوان در خواب ، نشانة آثار قحطي و آلودگي است .

بدن محمدبن سيرين گويد: استخوان در خواب ، مالیبود كه مردم بدان معيشت كنند.اگر بيند كه استخوان فراگرفت و بر آن استخوان گوشت بود، دليل بود كه بر قدر آن گوشت خير و مال يابد. اگر بيند كه بیگوشت بود، دليل كند كه اندكیخير بدو رسد. اگر بيند كه او به كسیاستخوان داد، دليل كه از او بدان كس خير رسد.

ابراهيم كرمانیگويد: اگر بيند كمه استخوان كسیرا كه شكسته بود میبست، دليل كند كه بزرگیو صنعتهایگوناگون يابد و كردار نيك كند و بعضیاز معبران گفته اند: كار بينوائیاز او به نوا گردد. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن استخوان به خواب هفت وجه بود. اول: امل و مال، دوم: خويشان، سوم: فرزند، چهارم: قيم خانه، پنجم: مال، ششم: برادران، هفتم: يار و انباز بود.

منوچهر مطيعیتهرانیگويد: میدانيم که استخوان تشکيل دهنده اسکلت و قوام بدن آدمیو حتیحيوانات بر اسکلت است و لاجرم استخوان. معبران در مورد استخوان عقايد متفاوت دارند ولیغالبا آن را (مال) تعبير کرده اند يعنیثروتیکه قوام زندگیشما بر آن است. به دارائیو اندوخته خويش متکیهستيد و هر چه بيشتر باشد در خواب به صورت استخوان هایمحکم تر مجسم میشود.

(نفايس الفنون) استخوان را (مال حرام) دانسته و ابن سيرين فقط مال شناخته ليکن مجموعا معاش آدمیدر خواب به صورت استخوان ظاهر میشود. يافتن استخوان به دست آوردن مال است. بخصوص اگر گوشیبه آن چسبيده باشد. اگر سر سفره نشسته بوديد و کسیقطعه استخوانیهمراه با گوشت از ظرف خودش برداشت و در بشقاب شما نهاد خواب شما میگويد بوسيله کسیپولیبه دست میآوريد که تقريبا بدون زحمت و تلاش به چنگ شما میافتد.

داشتن استخوان در جيب، تامين مالیاست و اندازه آن به اندازه استخوان مربوط میشود. بزرگ باشد تامين بيشتر است و کوچک باشد تامين کمتر. دادن استخوان به ديگران گويایکمک و مساعدت است از سویشما. اگر شما به کسیاستخوان میدهيد که گوشتیبر آن چسبيده کمک و مساعدت شما سبب میشود که آن شخص به سود و خير و برکت برسد و چنان چه گيرنده استخوان در خواب ناشناس باشد عمل شما يک کار خير عمومیاست.

51946_663

چنانچه در خواب ديديد استخوانیدر راه افتاده و شما آن را با نوک پا زديد و دور انداختيد موردیپيش میآيد که منع خير میکنيد. نه سودیبه شما میرسد و نه راضیمیشويد که ديگران از آن بهره مند شوند. اگردر خواب ببينيد که استخوانیچرب است به طوریکه دست و انگشتان و آستين شما را آلوده کرد خواب شما میگويد از طريق غير مجاز نفعیمیبريد که بعد ها و جدانتان احساس ناراحتیمیکند و خودتان رااز انجام آن کار سرزنش میکنيد.

حالا اگر درخواب ديديد که استخوان شما شکسته در امر معاش شما خللیپيش میآيد. اگر کاسب هستيد به علتیکه چندان مهم و زياد نيست ضرر میکنيد و اگر کارمند و حقوق بگير هستيد از حقوق شما کسر میشود ولیاگر ديديد که محل شکستگیرا بسته و احتمالا گچ گرفته ايد يا چوب نهاده و باند پانسمان کرده ايد برایشما حادثه ایپيش میآيد که صرفا مالیاست و احتمال ضرر و زيان هست که چنانچه هشياریبه خرج دهيد ميتوانيد يا آن را جبران کنيد و يا از پذيرفتن زيان برهيد.

بستن استخوان ديگران نيکو کاریاست که از جانب شما انجام میگيرد. ۱ـ اگر خواب ببينيد استخوانهايتان از زير پوست بدن تان بيرون زده است ، نشانة آن است كه كسیقصد دارد شما را به خيانت وادار كند . ۲ـ ديدن تپه ایاز استخوان در خواب ، نشانة آثار قحطیو آلودگیاست .

http://antique-book-treasure.ir/wp-content/uploads/2017/06/699329-icon-57-document-download-128.png
http://antique-book-treasure.ir/wp-content/uploads/2017/06/d.jpg دانلود با کیفیت اصلی و لینک مستقیم
http://antique-book-treasure.ir/wp-content/uploads/2017/06/5vc012zs.png فرمت فایل PDF و .. می باشد .
http://antique-book-treasure.ir/wp-content/uploads/2017/06/9c3qkt89.png حجم فایل : 24MB
http://antique-book-treasure.ir/wp-content/uploads/2017/06/t9fmy53i.png قابل مشاهده در Mobile و Tablet و Laptop

توضیحات
بازدید : - بار دسته بندی : تعبیر خواب تاريخ : ۲۸ اسفند ۱۳۹۵ به اشتراک بگذارید :
دیدگاه کاربران
    • دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
    • دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.


توضیحات