دانلود کتاب تعبیر خواب دعا علائم عتیقه کتاب گنج كشف كردن طلسم باستان شناسی

تعبیر خواب دیدن بانگ جانوران ، معنی بانگ جانوران در خواب - گنج - کانال تلگرام- دعا - تعبیر خواب - دفینه یابی زیرخاکی عتیقه علائم دعای علوم غریبه

توضیحات

دانلود مجموعه 200 کتاب علوم غریبه و طلسمات نایاب نسخه خطی با قیمت ارزان40 هزار تومان

دانلود مجموعه 200 کتاب علوم غریبه و طلسمات نایاب نسخه خطی با قیمت ارزان

بزرگترین مجموعه کتابهای آموزش علوم غریبه و متافیزیک و دعانویسی و شکستن طلسمات در ایران

 اسب: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی اسب بانگ و فریاد می‌کند و شیهه می‌کشد، تعبیرش این است که به تو بشارت و خبر خوبی می‌رسد،‌‌‌‌‌ ولی بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: که مساله ناخوشایندی برای تو بوجود می‌آید (به خاطر اینکه چهارپایان دروغ نمی‌گویند) (تعبیرهای مختلف).

● خر: ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب بانگ و فریاد و عرعر خر خوب نمی‌باشد، همانطور که در قرآن کریم آمده: … اِنَّ اَنكَرَ الْاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِیرِ _… که نامطبوع‌ترین آوازها آواز خران است (لقمان-۱۹). جابر مغربی نیز می‌گوید: اگر ببینی سوار خری شده‌ای و آن خر در زیر تو بانگ و فریاد و عرعر می‌کند، یـعـنـی زن تو بداخلاق و بدرفتار خواهد بود.
● شتر: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی شتر بانگ و فریاد می‌کند، تعبیرش این است که به سفر حج خواهی رفت یا سفر تجاری می‌کنی و در آن سود و منفعت به دست می‌آوری.
● گوسفند: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی گوسفند بانگ و فریاد می‌کند، تعبیرش این است که از شخص بزرگی به تو سود و منفعت می‌رسد.
● کرۀ بز: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی کرۀ بز بانگ و فریاد می‌کند، تعبیرش شادی و نشاط و نعمت می‌باشد.
● آهو: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی آهو بانگ و فریاد می‌کند، تعبیرش این است که صاحب «کنیزکی» می‌شوی.
● گربه: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی گربه بانگ و فریاد می‌کند، تعبیرش این است که احتمال دارد مورد سرقت دزد قرار بگیری (دفع بلا و گرفتاری).
● سگ: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سگ به تو پارس می‌کند، یـعـنـی دشمنت به تو حرف زشتی می‌زند.
● شغال: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی شغال بانگ و فریاد می‌کند، تعبیرش این است که از جهت زن‌ها دچار ناراحتی و غم و اندوه می‌شوی.
● روباه: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی روباه بانگ و فریاد می‌کند، تعبیرش این است که مردی دروغگو بر تو حیله و نیرنگ ترتیب می‌دهد.
● شیر: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی شیر بانگ و فریاد می‌کند و نعره می‌کشد، تعبیرش این است که از جهت «پادشاه» دچار ترس و بیم خواهی شد.
● پلنگ: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی پلنگ بانگ و فریاد می‌کند، تعبیرش این است که دچار جنگ و دشمنی خواهی شد.
● یوزپلنگ: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی یوزپلنگ بانگ و فریاد می‌کند، تعبیرش این است که مورد خشم و عصبانیت کسی قرار می‌گیری و بر تو تکبر می‌نماید.
● گرگ: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی گرگ زوزه می‌کشد و بانگ و فریاد می‌کند، تعبیرش این است که دشمن را شکست می‌دهی.
● شترمرغ: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی شترمرغ بانگ و فریاد می‌کند، تعبیرش این است که خدمتکار شجاعی به دست می‌آوری.

download (1)

● کرکس: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی کرکس بانگ و فریاد می‌کند، تعبیرش این است که از خبر مردی بزرگ غمگین می‌شوی.
● چرغ: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی چرغ در خانۀ تو یک یا دو بار بانگ و فریاد کرد، یـعـنـی دچار ضرر و زیانی می‌شوی، ولی اگر سه بار بود، هیچ ضرری به تو نمی‌رسد.
● عقاب: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی عقاب بانگ و فریاد می‌کند، تعبیرش این است که خبری از پادشاه به گوش تو می‌رسد.
● کبوتر: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی کبوتر بانگ و فریاد و آواز می‌کند، تعبیرش این است که خبری از سرداران نظامی پادشاه به گوش تو می‌رسد.
● فاخته: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی فاخته بانگ و فریاد و آواز می‌کند، تعبیرش این است که خبر دروغ میشنوی. در جائی دیگر می‌گوید: اگر ببینی فاخته روی پشت بام تو نشسته و آواز می‌خواند، یـعـنـی از کسی که غائب است خبر خوشی به تو می‌رسد.
● خروس: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی خروس بانگ و فریاد و آواز می‌کند، تعبیرش این است که خبری از مردی جوانمرد به گوش تو می‌رسد، ابن سیرین می‌گوید: یـعـنـی راه انجام خیر و نیکی را انتخاب می‌کنی.
● قرقاول: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی قرقاول بانگ و فریاد و آواز می‌کند، تعبیرش این است که خبری از زنی زیبا به گوش تو می‌رسد.
● کبک: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی کبک بانگ و فریاد و آواز می‌کند، تعبیرش این است که خبری از زنی خوب به گوش تو می‌رسد.، و یا اگر بانگ و فریاد و هیاهوی دسته‌ای از کبک‌ها را شنیده‌ای، تعبیرش این است که خبری از زن عفیف و پاکدامن به گوش تو می‌رسد.
● مرغابی: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی مرغابی بانگ و فریاد می‌کند، تعبیرش این است که خبر مصیبت کسی از اهل و نزدیکان خودت به تو می‌رسد، ابن سیرین نیز می‌گوید: اگر ببینی مرغابی‌های زیادی در خانه یا کوچه جمع شده و بانگ و فریاد و هیاهو می‌کنند، یـعـنـی آن مکان دچار مصیبت می‌شود.
● کلاژه: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی کلاژه بانگ و فریاد می‌کند، تعبیرش این است که خبری از شخصی پنهان و مخفی به گوش تو می‌رسد.
● طاووس: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی طاووس بانگ و فریاد می‌کند، تعبیرش این است که خبری از پادشاه «عجمی» به گوش تو می‌رسد.
● جغد: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی جغد بانگ و فریاد و آواز می‌کند، تعبیرش این است که خبر اندوهناک و مصیبت‌بار می‌شنوی، و یا به اندازه آن، در آن محل نوحه و شیون و زاری بوجود می‌آید.
● کلنگ: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی کلنگ بانگ و فریاد و آواز می‌کند، تعبیرش این است که خبری از مردی فقیر و تنگدست به گوش تو می‌رسد.
● لک لک: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی لک لک بانگ و فریاد می‌کند، تعبیرش این است که خبری از شخصی زمیندار و صاحب و ملک و املاک به گوش تو می‌رسد و از آن شاد و خرم می‌شوی.
● کلاغ: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی کلاغ بانگ و فریاد می‌کند، تعبیرش این است که خبری از مردی حرام خوار به گوش تو می‌رسد (و در جائی دیگر می‌گوید) اگر ببینی کلاغ روی شاخه بانگ و فریاد می‌کند، یـعـنـی سختی و زحمت تو به خاطر مسافرت می‌باشد.
● گنجشک: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی گنجشک بانگ و فریاد و آواز می‌کند، تعبیرش این است که خبر خوبی میشنوی، ابن سیرین می‌گوید: تعبیر شنیدن آواز گنجشک یـعـنـی سخن‌های شگفت انگیزی میشنوی و دچار حیرت خواهی شد، ‌‌‌‌‌ ولی بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: تعبیر آواز گنجشک‌ها تسبیح و ستایش خداوند می‌باشد. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی گنجشک‌های زیادی بانگ و فریاد و آواز می‌کنند، یـعـنـی با مردی که اهل دعوا و ستیزه و آشوب است سر و کار پیدا می‌کنی.
● بلبل یا هزار: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی بلبل یا هزار بانگ و آواز می‌کند، تعبیرش این است که خبری از شخصی نوازنده یا نوحه‌گر به گوش تو می‌رسد، در جائی دیگر می‌گوید: تعبیر شنیدن آواز بلبل، سخنی خوش و کلامی لطیف می‌باشد.
● سار: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی سار بانگ و آواز می‌کند، تعبیرش این است که خبری از شخصی نوازنده یا نوحه‌گر به گوش تو می‌رسد.
● جوجه‌های پرنده: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی جوجه‌های پرنده بانگ و فریاد می‌کند، تعبیرش این است که ماتم و مصیبت بوجود می‌آید.
● وزغ: امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی وزغ بانگ و فریاد و آواز می‌کند، تعبیرش این است که وارد جائی می‌شوی. تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی وزغ‌های زیادی در مکانی جمع شده‌اند و بانگ و فریاد و هیاهو می‌کنند، یـعـنـی آن مکان مورد عذاب الهی قرار می‌گیرد.
● سوسمار: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سوسمار در خانه‌ای بانگ و فریاد می‌کند، یـعـنـی از آن خانه فریاد مصیبت میشنوی.
● مار-زنبور-ملخ: امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی مار یا زنبور و یا ملخ بانگ و فریاد می‌کند و صدای بلندی درمی‌آورد، تعبیرش ترس و بیم می‌باشد.
● سرگین غلتان: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی سرگین غلتان بانگ و فریاد می‌کند، تعبیرش این است که خبر مصیبت و اندوهناکی را خواهی شنید.
تعبیر مرتبط : بانگ و هیاهوی پرندگان

حضرت امام جعفر صادق فرمايد: بانگ همه مرغان در خواب شنيدن نيكو بود، مگر مرغي كه او را فال بد دارند، كه بانگ او اندوه و مصيبت بود و بانگ مار ترس و بيم است، اما بانگ زنبور و ملخ، دليل ترس و بيم است و بانگ وزغ، دليل كه در موضعي فرود آيد. جابرمغربي گويد: اگر بيند از آسمان يا از زمين يا از هوا بانگ سهمگين مي آيد، دليل بر غم و اندوه و مصيبت پادشاه كند و هر چند معتبر خير و شر بود.

حكايت: آورده اند كه مردي پيش محمدبن سيرين آمد و گفت: به خواب ديدم كه دايه جنبيده با من سخن مي گفت. محمد بن سيرين گفت: ترا اجل نزديك آمده است. و چون يك هفته برآمد، آن مرد از دنيا رحلت كرد.

محمدبن سيرين گويد: بانگ داشتن جانوران و مردم به خواب، دليل است بر غم و مصيبت در ان موضع. اگر بيند او را بانگ مي كردند از جائي دور اگر جواب داد، دليل كه زود بميرد. اگر بيند جواب نمي دهد، دليل كه بيمار گردد. اگر بيند آواز گريستن مي آمد، دليل كه شادمان شود. اگر بيند ناله مي شنيد، دليل كه چيز ناخوش شنود.

توضیحات
بازدید : - بار دسته بندی : تعبیر خواب تاريخ : ۲۹ فروردین ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :
دیدگاه کاربران
    • دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
    • دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.


توضیحات