دانلود کتاب تعبیر خواب دعا علائم عتیقه کتاب گنج كشف كردن طلسم باستان شناسی

بایگانی‌ها دعا و ذکر - گنج - کانال تلگرام- دعا - تعبیر خواب - دفینه یابی زیرخاکی عتیقه علائم دعای علوم غریبه

توضیحات

دانلود مجموعه 200 کتاب علوم غریبه و طلسمات نایاب نسخه خطی با قیمت ارزان40 هزار تومان

دانلود مجموعه 200 کتاب علوم غریبه و طلسمات نایاب نسخه خطی با قیمت ارزان

بزرگترین مجموعه کتابهای آموزش علوم غریبه و متافیزیک و دعانویسی و شکستن طلسمات در ایران
- بار
تعبیر خواب دیدن کفاش،معنی کفاش در خواب

تعبیر خواب دیدن کفاش،معنی کفاش در خواب

دیدن کفاش در خواب چطور تعبیر شده است؟ اگر کسی در خواب کفاش را دید بداند که فرصتی را یافته است.این فرصت را باید غنیمت شمرده و از آن استفاده بهتر نماید تا در زندگی خود دچار تغییرات اساسی شود. معبران در این باره تعبیر های گوناگونی داشته اند.چه معبران شرقی و چه معبران غربی. معبری در این رابطه به شرح زیر گفته است: اگر کسی در خواب ببیند که کفاشی را دیده است یا […]

- بار
تعبیر خواب دیدن گوهر، معنی گوهر در خواب

تعبیر خواب دیدن گوهر، معنی گوهر در خواب

معنای گوهر در خواب دیدن چه می باشد؟ در دیدن گوهر در خواب معبران نظرات متعددی داده اند.دیدن گوهر در خواب بسته به احوالات آن دگرگون می باشد. عده ای دیدن گوهر در خواب را نیکو می دانند.از نظر آنها دیدن گوهر در خواب نشانه ی خوشبختی می باشد. تعبیرگران دیگری دیدن گوهر در خواب را نشانه ی ثروت می دانند. در صورتی که  مصلح و مستور بود و دید گوهرها می فروخت،یعنی او را […]

- بار
تعبیر خواب دیدن اندام ها ، معنی اندام ها در خواب

تعبیر خواب دیدن اندام ها ، معنی اندام ها در خواب

ابن سیرین می گوید : اندامها را اگر بیند که افزون شد دلیل کند که خویشان واهل بیت او زیاده گردندواو در موضع خویش مقیم بود اگر بیند که اندامهای او بریده بود یا از تن او بیفتاد دلیل که به سفر رود وخویشان او پراکنده گردند اگر بیند که اندام خویش می برید وپراکنده می کرد دلیل که اهل بیت وخویشان خود را در شهرها پراکنده کند کرمانی می گوید : اگر بیند که […]

- بار
تعبیر خواب دیدن گلنار، معنی گلنار در خواب

تعبیر خواب دیدن گلنار، معنی گلنار در خواب

دیدن گلنار در خواب به چه معنی می باشد؟ اگر در خواب گلنار را دیدید همانطور که نام  آن بسیار زیبا می باشد معنای خوبی نیز دارد. معبران در این باره گفته اند: دیدن گلنار در خواب نشانه ی ازدواج، عروسی، منفعت است. اما اگر در خواب دیدید که گلنار از درخت گسسته شد به این معنی است که از عروس تان، کنیز جدا خواهید شد. امیدواریم که خواب گلنار را در حالتی بسیار خوش ببینید.خواب […]

- بار
تعبیر خواب دیدن گلدان – جای گل، معنی گلدان – جای گل در خواب

تعبیر خواب دیدن گلدان – جای گل، معنی گلدان – جای گل در خواب

دیدن گلدان در خواب چیست؟ اگر در خواب گلدان را دیده اید، بدانید که در تصمیمات زندگی تان دقت کنید. ناآگاهانه تصمیم نگیرید، مواظب خودتان باشید، به خودتان اضطراب و استرس راه ندهید. با آرامش و تفکر پیش روید و بر زندگی و امور آن مسلط باشید. معبران در دیدن گلدان تعابیری به صورت زیر روایت کرده اند: دیدن گلدان در خواب یعنی در مدیریت برخی از امور زندگی موفق و در برخی از کارهایتان شکست […]

- بار
تعبیر خواب دیدن گل کلم، معنی گل کلم در خواب

تعبیر خواب دیدن گل کلم، معنی گل کلم در خواب

اگر در خواب گل کلم دیده اید و معنای آن را نمی دانید ، ما به شما می گوییم. دیدن گل کلم در خواب خوب نمی باشد. دیدن گل کلم در خواب به این معنی است که شما کاری را با اراده ی کسی دیگر انجام خواهید داد که از آن ناراحت می شوید. اگر در خواب گل کلم را دیدید یعنی کاری را نادرست انجام داده اید و بابت آن توبیخ خواهید شد. اگر […]

- بار
تعبیر خواب دیدن  اشتر شتر، معنی  اشتر شتر در خواب

تعبیر خواب دیدن اشتر شتر، معنی اشتر شتر در خواب

جابر مغربي گويد: اگر بيند بر اشتر يك ساله نشسته بود، دليل است اندوهگين شود. اگر بيند از اندام شتر وي خون زايل شود، دليل كه سعادت و نعمت دنيا يابد به قدر آن خون. اگر بيند مهار اشتري مي كشيد، دليل است بافردي فرمانبردار او را خصومت افتد. اگر بيند كه در بيابان اشتر بسيار يافت، دليل است بر بزرگي و فرمانروائي او بر جماعت بيابانگرد. اگر بيند كه دو شتر يافت، دليل كه […]

- بار
تعبیر خواب دیدن گردو،معنی گردو در خواب

تعبیر خواب دیدن گردو،معنی گردو در خواب

آیا می دانید دیدن گردو در خواب به چه معنا است؟ گردو در خواب دیدن معانی متفاوت دارد. اگر در خواب گردو را همراه با پوست آن دیدید، یا آن را بدون پوست دیدید.اگر در حال خوردن گردو هستید و یا پوست گردو را از آن جدا کردید در همه ی این حالات تعابیری جدا نهفته است.این تعابیر را برای شما آورده ایم و از معبران بزرگ روایت کرده ایم.امیدواریم که مورد کاربرد شما دوستان […]

- بار
تعبیر خواب دیدن گبر، معنی گبر در خواب

تعبیر خواب دیدن گبر، معنی گبر در خواب

آیا می دانید دیدن گبر در  خواب به چه معنی می باشد؟ دیدن گبر در خواب به معنای توبه ی کسی می باشد که بسیار طالب دنیا است. اگر کسی در خواب گبر را بدید به این معنی است که باید مواظب رفتارها و کارهای خود باشد. رفتار هایی که انجام میدهد را درست بررسی کند، به دنبال کار خیر باشد تا این خواب برایش خوش بدرخشد. محمد بن سیرین گوید : اگر كسی در […]

- بار
تعبیر خواب دیدن گالش، معنی گالش در خواب

تعبیر خواب دیدن گالش، معنی گالش در خواب

آیا می دانید دیدن گالش در خواب چه معنایی دارد؟ دیدن گالش در خواب به معنای کفش می باشد. بیشتر معبران این تعبیر را تایید کردند،اما جالب است در این باره بدانید که دیدن گالش در خواب را نیز برخی معبران به معنی زن می دانند. زنی با این حال که انعطاف پذیر می باشد ولی بسیار آسیب پذیر و کم مقاومت و کم توان می باشد. معبری با روایت زیر تعبیر گالش را تایید و […]

- بار
تعبیر خواب دیدن لباجه، معنی لباجه در خواب

تعبیر خواب دیدن لباجه، معنی لباجه در خواب

آیا می دانید دیدن لباجه در خواب به چه معنا می باشد؟ دیدن لباجه در خواب معنای بسیار خوبی دارد. اگر کسی در خواب معنای لباجه را بدید در زندگی خود نفع بسیار می یابد امور زندگی اش همانطور که خدا می خواهد به صلاح و خوبی پیش می رود. البته این را بدانید که لباجه در خواب طبق رنگ آن معانی نیز تفاوت دارد. دیدن لباجه درخواب ، دلیل بر نیکوئی دین است. خاصه […]

- بار
تعبیر خواب دیدن مطهره، معنی مطهره در خواب

تعبیر خواب دیدن مطهره، معنی مطهره در خواب

آیا می دانید دیدن مطهره در خواب به چه معنا است؟ در دیدن مطهره در خواب تعبیرگران معناهای بسیار خوبی داده اند. معبران در این مورد گفته اند اگر شخصی درخواب مطهره را بدید سفر و مسافرتی خوش در پیش دارد. مطهره دیدنش دو نوع است. اگر مطهره نو باشد معانی نیکو و اگر مطهره کهنه و زوال از دست رفته باشد معنای خوبی ندارد. حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن مطهره سه صورت دارد: […]

- بار
تعبیر خواب دیدن مشرک، معنی مشرک در خواب

تعبیر خواب دیدن مشرک، معنی مشرک در خواب

آیا می دانید دیدن مشرک در خواب به چه معنا است؟ دیدن مشرک در خواب  روایت های زیادی دارد. عده ای در این باره می گویند دیدن مشرک در خواب بسته به احوالات آن متفاوت می باشد. اگر در خواب ببیند به عنوان نمونه مشرکی در خواب مسلمان شد، یا مشرکی در خواب نماز را بپا کرد و یا مشرکی ، کافر بماند  و تغییری نکرد. همه این موارد معانی دیگر خواهید داشت در قسمت […]

- بار
تعبیر خواب دیدن نزاع، معنی نزاع در خواب

تعبیر خواب دیدن نزاع، معنی نزاع در خواب

نزاع در خواب به چه معنی است؟ در دیدن نزاع در خواب معبران نظراتی تفاوت داده اند. عده ای میگویند دیدن نزاع در خواب نشانه پیروزی و موفقیت است. میگویند اگر در نزاع مجروح شدید معنی بسیار خوبی دارد. اگر کسی در نزاع پیروز شد یعنی در رندگی خود یز برنده است.تعبیرگران  غربی دیدن نزاع در خواب را نشان فتنه و اضطراب می دانند.اگر در جنگ بودید ولی سلاح و یا زره ای بر تن […]

- بار
تعبیر خواب دیدن نبات، معنی نبات در خواب

تعبیر خواب دیدن نبات، معنی نبات در خواب

نبات در خواب دیدن چه معنایی دارد؟ نبات نوعی قند است که از نیشکر به‌دست می‌آید. در دیدن نبات نظرات متعددی دارند و تعبیر های گوناگونی می کنند و دیدن نبات در خواب خوب و نیکو است. و اول به معنای مال و ثروت می باشد. و دیدن نبات در خواب می تواند شما را به مقامی والاتر برساند و شما را به رتبه ای با جاه و عزتی بیشتر ترفیع دهد. نبات در خواب […]

- بار
تعبیر خواب دیدن وضو، معنی وضو در خواب

تعبیر خواب دیدن وضو، معنی وضو در خواب

معنای وضو گرفتن در خواب چگونه است؟ وضو یا دست‌نماز به‌معنی شستن صورت و دست‌ها با آب، از آداب و عبادات دین اسلام و از مقدمات نماز است. وضو گرفتن همچنین قبل از طواف کعبه و مسح نمودن خط قرآن واجب است. وضو گرفتن در خواب تعابیر بسیاری دارد و معبران نظرات گوناگونی راجع به آن داده اند. در دیدن وضو و شکل آن بسیار توضیحات و در کمیت ان بسیار معانی وجود دارد. عده ای […]

- بار
تعبیر خواب دیدن وزغ، معنی وزغ در خواب

تعبیر خواب دیدن وزغ، معنی وزغ در خواب

آیا می دانید دیدن وزغ در خواب به چه معنی است؟ وزغ جانوری دوزیست است. زیست‌گاه آن آبگیر است و از خانواده غوکان محسوب می شود. در به خواب دیدن وزغ معبران نظراتی گوناگون دارند و تعبیر هایی در احوالات وزغ داشته اند. آنها دیدن وزغ در خواب را به معنای خوبی نمی دانند و آن را سبب ناراحتی شما روایت کرده اند. دیدن وزغ در خواب زندگی شما را دچار مشکلی بزرگ می کند و […]

- بار
ذکرها و دعاهای قوی برای اسجابت سریع خواسته ها و چگونگی استجابت دعا

ذکرها و دعاهای قوی برای اسجابت سریع خواسته ها و چگونگی استجابت دعا

در اين پست از سايت antique-book-treasure.ir ذکر و دعاهاي قوي براي شما عزيزان قرار داديم در مورد راه های استجابت دعا در میان مردم ذکرها و دعاهای بسیاری دیده می شود.همه افراد وقتی با مشکلی مواجه می شوند دست به دعا و نیایش برمیدارند و انتظار دارند که دعاهایشان خیلی سریع اجابت شود. به همین دلیل به کتاب ها و سایت های مربوطه مراجعه می کنند تا شاید دعایی برای اجابت سریع حاجاتشان پیدا کنند.در […]

- بار
تعبیر خواب دیدن واکسن، معنی واکسن در خواب

تعبیر خواب دیدن واکسن، معنی واکسن در خواب

آیا می دانید دیدن واکسن در خواب به چه معنایی می باشد؟ واکسن درمانی است برای جلوگیری ار بیماری های عفونی و خاص که دوای دیگری ندارد. واکسن معمولاً برای پیشگیری از بیماری‌ها استفاده می‌شود. بصورت کلی دیدن واکسن در خواب بیانگر مواظبت و مراقبت از اطراف خود و اطرافیان شما می باشد. اگر ناگهان در خواب کسی به شما آمپول زد، به این معنی می باشد، به کسی که شایسته محبت شما نیست، مهر نورزید. […]

- بار
بهترین دعا و اذکار برای محفوظ ماندن از حسادت و چشم زخم

بهترین دعا و اذکار برای محفوظ ماندن از حسادت و چشم زخم

در اين پست از سايت antique-book-treasure.ir بهترین دعا و اذکار برای محفوظ ماندن از حسادت و چشم زخم براي شما عزيزان قرار داديم،این چشم زخم و حسادت وجود دارد و باعث آسیب رساندن به اسنان می شود به اثبات رسیده است اما در مقابل این حسادت ها و تنگ نظری ها می توان با ذکر ها و دعاهای مجرب مقابله کرد و از آنها در امان ماند. در رابطه با حسادت و دعاهایی برای در […]

- بار
ذکر و دعای مجرب و موثر برای پیدا کردن شغل خوب و راه یافتن به زندگی ایده آل

ذکر و دعای مجرب و موثر برای پیدا کردن شغل خوب و راه یافتن به زندگی ایده آل

در اين پست از سايت antique-book-treasure.ir ذکر و دعاهاي قوي براي شما عزيزان قرار داديم براي پیدا کردن  شغلمناسب و راه یافتن به زندگی ایده آل در میان مردم ذکرها و دعاهایی دیده می شود.شما باید زمانی را که طول می کشد تحصیل کرده اید به همان میزان نیز وقت بگذارید تا شغلی مناسبو دخور شخصیت خود پیدا کنید در اولین وهله باید صبور باشید و به جستو جو بپردازید از میان فرصت های شغلی […]

- بار
ادعیه و اذکار/حاجت و دعا,راه های اجابت سریع خواسته و حاجت و دعاها

ادعیه و اذکار/حاجت و دعا,راه های اجابت سریع خواسته و حاجت و دعاها

در اين پست از سايت antique-book-treasure.ir مطالبی در مورد اینکه چگونه سریع به خواسته و حاجت خود برسیم قرار داده شده است.افراد تا زمانی که با مشکلی مواجه نشوند با خدا راز و نیاز نمی کنند و همین که کوچکترین مشکلی برایشان پیش آید سریع دست به دامان خدا می شوند و به دعا و رازونیاز می پردازند و انتظار دارند خداوند هم خیلی زود به آنها پاسخ گوید و آنها را به مقصود و […]

- بار
دعا و ذکر/دعای عرفه,فواید خواندن دعای عرفه و ثوابت آن

دعا و ذکر/دعای عرفه,فواید خواندن دعای عرفه و ثوابت آن

در اين پست از سايت antique-book-treasure.ir فواید خواندن دعای عرفه و ثوابت آن را برای شما دوستان عزیز قرار دادیم .روز عرفه یکی از عیدهای بزرگ ما مسلمانان است و خداوند سفره نعمت و برکت خود را برای بندگانش پهن می کند و شیطان در این روز خوارتر و زبون تر می شود و بندگان صالح و فاضل در این روز به بندگی و عبادت خداوند منزه می پردازند. در این روز مسلملنان به گناهان خود […]

- بار
ذکر و دعای قوی برای حفظ از بلا و رفع نحسی در ماه صفر

ذکر و دعای قوی برای حفظ از بلا و رفع نحسی در ماه صفر

در اين پست از سايت antique-book-treasure.ir ذکر و دعاهاي قوي براي شما عزيزان قرار داديم براي حفظ از بلا و رفع نحسی در ماه صفر در ميان مردم ذکرها و دعاهاي مشاهده مي شود .همانگونه که می دانیم ماه صفر ماه غم و سوگ است و شهادت های زیادی در این ماه به وقوع پیوسته است و همه از این ماه به شومی و نحسی و ماه بلا یاد می کنند  و در اینجا برای […]

- بار
ذکر و دعای موثر و کارآمد برای موفقیت و پیروزی در مسابقه

ذکر و دعای موثر و کارآمد برای موفقیت و پیروزی در مسابقه

در اين پست از سايت antique-book-treasure.ir ذکر و دعاهاي قوي براي شما عزيزان قرار داديم براي موفقیت و پیروزی در مسابقه گاهی برای هر یک از ما ممکن است پیش آید که مسابقه ای داشته باشیم و آن مسابقه خیلی برای ما مهم باشد و دوست داشته باشیم که در آن مسابقه مقامی عالی آوریم و برای این برد باید تنها از خداوند یاری جوییم و از او کمک طلب کنیم زیرا تنها اوست که صلاح […]

- بار
ذکر و دعای قوی و مجرب برای از بین بردن سختی ها و مشکلات و پیروز شدن بر آن ها

ذکر و دعای قوی و مجرب برای از بین بردن سختی ها و مشکلات و پیروز شدن بر آن ها

در اين پست از سايت antique-book-treasure.ir ذکر و دعای قوی و مجربی را برای از بین بردن سختی ها و مشکلات و پیروز شدن بر آن ها را برای شما دوستان عزیز قرار داده ایم.بسیاری اوقات دچار سختی هایی در زندگی می شویم که به تنهایی از پس آن ها بر نمی آییم و به قول گفتنی گره کور در زندگیمان می افتد که باز کردنش کار هرکسی نیست و در این زمان ها اولین […]

- بار
دعا و ذکر مجرب و قوی برای فرزند دار شدن فوری

دعا و ذکر مجرب و قوی برای فرزند دار شدن فوری

در اين پست از سايت antique-book-treasure.ir ذکر و دعاهاي قوي براي شما عزيزان قرار داديم براي داشتن فرزندو فرزند دار شدن در ميان مردم ذکرها و دعاهايي وجود دارد یکی از بزرگترین نعماتی که خداوند به انسان عطا می کند داشتن فرزند یا فرزندانی است دختر یا پسر بودن فرزند فرقی نمی کند هر دو هدیه الهی هستند و ما باید خدا را برای این نعمت شکر گوئیم و بهترین تربیت را برای او به کار […]

- بار
افزایش شیر مادران/ چه دعایی بخوانم تا شیر در سینه ام زیاد شود؟

افزایش شیر مادران/ چه دعایی بخوانم تا شیر در سینه ام زیاد شود؟

در اين پست از سايت antique-book-treasure.ir ذکر و دعاهاي قوي براي شما عزيزان قرار داديم برايافزایش شیر مادران در ميان مردم ذکرها و دعاهاييمشاهده و شنیده می شود  برای مادری که تازه کودکخود را به دنیا آورده است شیر دادن یکی از زیباترین حالات برای او وکودکش است چرا که هر دو نفر با این کار نوعی آرامش روحی به دست می آورند و بین مادر و کودک ایجاد محبت و دوست داشتن می شود و […]

- بار
دعا و ذکر مجرب و قوی برای ایجاد علاقه شدید بین دو نفر

دعا و ذکر مجرب و قوی برای ایجاد علاقه شدید بین دو نفر

در اين پست از سايت antique-book-treasure.ir ذکر و دعاهاي قوي براي شما عزيزان قرار داديم برايدوست داشتن و علاقه قلبی میان دو نفردر ميان مردم ذکرها و دعاهايي وجود دارد دوست داشتن در بین همه انسان ها وجود دارد ویکی از غرایز هر انسانی است ما می توانیم خیلی چیزها و خیلی کس ها را دوست داشته باشیم و این نیازمند داشتن قلبی مهربان است زیرا دوست داشتن یکی از نشانه های عشق پاک در […]

- بار
برای ساکت کردن کودک چه دعایی بخوانیم

برای ساکت کردن کودک چه دعایی بخوانیم

در اين پست از سايت antique-book-treasure.irمی خواهیم شما را با دعا برای ساکت کردن کودک چه دعایی بخوانیم آشنا نماییم که در هنگام گریه و بی قراری کودک این دعا را خوانده و با آن کودک را آرام کنید و آسایش بیشتری داشته باشید. وقتی کودک شما گریه می کند شما دارای استرس می شوید و کمی ناراحت می شوید زیرا نمی توانید بفهمید او چه مشکلی دارد بسیاری اوقات کودک شما برای آرام شدن […]

- بار
دعا برای زیاد کردن قدرت حافظه

دعا برای زیاد کردن قدرت حافظه

حافظه توانایی انسان در به یاد داشتن مساول است که همه ما در تمام زندگی خود با حافظه کارهای زیادی داریم و داشتن حافظه قوی خیلی به ما کمک می کند و در مسئله اول می بینیم که اگر حافظه ضعیفی داشته باشیم در خیلی از کارها با مشکل رو به رو می شویم و ادامه زندگی برای ما سخت می شود پس داشتن حافظه ای قوی خیلی برای ما مهم است اما برخی انسان […]

- بار
دعا برای دفع بلایا و افزایش رحمت خداوند

دعا برای دفع بلایا و افزایش رحمت خداوند

برای نوشتن دعا و دعا خواندن انسان باید دلی پاک داشته باشد که خداوند دعای او را بشنود زیرا بارها شنیده ایم که دعایی که با نیت خالص باشد سریع تر به درجه عملی شدن می رسد بارها مطالبی را در مورد دعاهای بسیاری شنیده ایم که برخی از آن ها از دل قران و روایات معصومین (ع) است که تاثیری شگرف در زندگی ما دارد و یکی از این دعاها دعای شش قفل است […]

- بار
ذکر مجرب برای نابودی دشمن و دشمنی

ذکر مجرب برای نابودی دشمن و دشمنی

همه ما مسلما دشمنایی تو زندگی داریم یا تو زندگی خصوصی یا در زندگی اجتماعی برخی افراد به علت حسودی با ما دشمنی می کنند که متاسفانه شاید ما اونهارو نشناسیم و دوست داشته باشیم که زودتر از شر دشمن و حسود نجات پیدا کنیم ما برای نجات و رهایی از دست دشمن در درجه اول باید به خداوند متعال تکیه کنیم زیرا هیچ نیرو و قدرتی برتر از قدرت خداوند نیست و تنها با […]

- بار
دعا برای عزیز شدن

دعا برای عزیز شدن

هرکس دوست دارد در نزد دیگران عزیز باشد واین یک نکته شیرین برای همه است ولی خیلی از ماها بلد نیستیم که راه و روش عزیز کردن خودمون پیش بقیه چه جوریاس خداوند به تمامی انسان ها حس دوست داشتن را عطا فرموده و ما می توانیم کسی را دوست داشته باشیم و بقیه هم مسلماً میتونن ما رو دوست داشته باشند و تو دل خودشون جا بدهند اولین قدم در این راه اعتماد به […]

- بار
دعاي شب اول قبر, ذکر مجرب براي رفع فشار قبر و سهل کردن سوالات شب اول قبر

دعاي شب اول قبر, ذکر مجرب براي رفع فشار قبر و سهل کردن سوالات شب اول قبر

آيا دعا و خيرات از طرف زنده ها موجب كاهش عذاب قبر شخص مرده مي شود؟آنچه به درجة اول ماية نجات و رهايي از عذاب قبر مي شود، كارهاي نيك و گفتار پسنديده اي است كه انسان در طول حيات خود انجام داده است،  شب اول قبر اولین شبی است که مرده را دفن می کنند  و ما چیزهای زیادی در باره این شب شنیده ایم مثلا سختی های شب اول قبر یا سوالاتی که از مردگان […]

- بار
دعا برای اشیای گمشده , دکر مجرب برای یافتن اموال

دعا برای اشیای گمشده , دکر مجرب برای یافتن اموال

برخی اوقات چیزهایی را یا گم می کنیم یا بر اثر فراموشی نمی دانیم که کجا گذاشته ایم در این حال ذکرهایی قوی و تاثیرگذار برای پیدا کردن گمشده مان داریم که با خواندن آن ها امید است که آن شی ء را بیابیم همه ما زمانی گمشده ای داریم که برای پیدا کردن آن تمام تلاش خود را می کنیم با توکل بر خدا و گفتن ذکر و دعاهایی را می توان مورد استفاده […]

- بار
دعا برای پدرومادر / بهترین دعا برای اولیاء

دعا برای پدرومادر / بهترین دعا برای اولیاء

  چه دعاهایی برای پدر ها و مادرهامون بکنیم چه دعایی در خور و شایسته کسانی است که تمام عمر و جوانی خود را برای فرزندانشان می گذارند پدر و مادر کسانی هستند که در قرآن کریم بعد از احترام به خود احترام به آن دو را بسیار تاکید کرده است ما در مقابل این دو نعمت الهی چه وظایفی را بر گردن داریم   دعا برای همه پدر و مادرها به هر شکلی که […]

- بار
دعا برای فرج / گشایش

دعا برای فرج / گشایش

دنیایی که ازحضور سختی ها و عذاب هایش برایمان طاقت فرسا و سخت شده است،بدون حضور زیبایی ها و عشق  قابل تحمل است؟ آیا میشود در این دنیا زندگی کنی اما بدون ذره ای عشق و امید و دلخوشی؟ تمام تمام امیدت شده به خدا که آیا برای دعاهایی که براش می کنی جوابت را میدهد یا نه هر لحظه دعا دعا می کنی که زودتر اون لحظه فرا برسه وتو به تمام دلخوشیت برسی. […]

- بار
ذکری براي خواسته ای که امیدی به استجابت آن نداریم

ذکری براي خواسته ای که امیدی به استجابت آن نداریم

روزگاری هر شخصی دچار حزن و اندوهی می شود و خواسته اس در دل دارد که هیچ امیدی به برطرف شدن آن غم و رسیدن به خواسته اش ندارد در حدیثی نقل شده  که اگر کسی را حاجتی در درگاه خداوند متعال ومطلبی را از او بخواهد از قبیل ثروت  – علم وعمل و یا انکه دچار گرفتاری باشد از قبیل فقر – بدبختی -هلاکت  –ناخوشی جسمانی یا نا راحتی روحی باید  سه شب جمعه […]

- بار
دعای برای بخت گشایی دختران

دعای برای بخت گشایی دختران

خوب مسلما هر پسر و دختری که به سن ازدواج میرسند بزرگترین ارزوشون اینه که تشکیل خانواده بدهند و این مسئله بویژه برای دختران حائز اهمیت است و دوست دارند که به وقت مناسب خودش راهی خونه بخت بشوند در این جا چند مورد ذکر ودعا برای برآورده شدن خواسته دختر خانوما قرار داده شده است:   برای زیاد شدن خواستگار یا پیدا شدن زوج مناسب این آیه را روزی ۱۱۰مرتبه تا یك هفته بخوانید […]

- بار
ذکرمجرب آرامش اعصاب / و دعاهای از بین بردن اضطراب

ذکرمجرب آرامش اعصاب / و دعاهای از بین بردن اضطراب

  برای غلب بر استرس راه های گوناگونی وجود دارد و اون راه ها تنها به دست خود ماست و تا خودون نخوایم از شر استرس و نگرانی خلاص نمیشویم آرامش اعصاب و روان فقط و فقط با رسیدن به آرامش درونی ایجاد می شود . همه ما به خوبی می دانیم که  که یاد خدا آرامبخش دلهاست پس برای فرار از دست استرس و تشویش درونی تنها باید به خدا پناه برده و به […]

- بار
دعای جهت مهر و محبت /دعابجهت عزیز شدن نزد همسر

دعای جهت مهر و محبت /دعابجهت عزیز شدن نزد همسر

  مهر و محبت افزون بین زن و شوهر به عوامل بسیاری بستگی دارد که بهترین و مهمترین آنها احترام متقابل می باشد. زن و شوهر هرکدام به نحوی وظایفی در برابر یکدیگردارند که با انجام این وظایف احترام نسبت به آنها بین آن دو نیز بیشتر می گردد احترام و اهمیت دادن به همسر، مهیا کردن شرایط مناسب زندگی، همراهی همسر در امور مختلف، پرهیز از بحث و مجادله ‏های بی ‏نتیجه، توجه به […]

- بار
دعا جهت زیبا شدن سیرت؟ زیبایی صورت در زیبایی سیرت…

دعا جهت زیبا شدن سیرت؟ زیبایی صورت در زیبایی سیرت…

  دعای زیبایی چهره و جذاب شدن معنوی     دعای زیبایی چهره و جذابیت معنوی آیا تا حالا شده از خودتون بپرسید چگونه باید سیرت خود را زیبا کنیم؟   آیا هیچ ذکری یا کاری هست که به زیباتر شدن چهره کمک کند و صورت انسان را زیبا کند؟ در پاسخ باید گفت که با توجه به تجربیات و سخنان برخی افراد باید گفت که ،خواندن دعای «اللهم حسّن خلقی وخلقی» که از پیامبر […]

- بار
دعا و نیایش، چگونگی استجابت دعا/ موانع پذیرش دعا

دعا و نیایش، چگونگی استجابت دعا/ موانع پذیرش دعا

  یکی از عوامل روشنایی جوامع اسلامی، دعا و نیایش است که همواره باعث طراوت، شادابی و امیدواری این جوامع بوده است . شناخت شرایط اجابت دعا از سویی و موانع اجابت از سوی دیگر، در در این سنت ارزشمند مؤثر است . در این نوشته کوتاه به بخش دوم، یعنی موانع اجابت دعا اشاره ای گذرا خواهیم داشت . قبل از شمردن موانع اجابت دعا مناسب است سخنی ارزشمند از کتاب شریف المیزان را […]

- بار
علت بیان صفت رحمن و رحیم در بسم الله الرحمن الرحیم، بکار نبردن صفات دیگر در این ذکر/ توصیف صفات رحمن و رحیم

علت بیان صفت رحمن و رحیم در بسم الله الرحمن الرحیم، بکار نبردن صفات دیگر در این ذکر/ توصیف صفات رحمن و رحیم

چرا در « بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ »، از لفظ رحمن و رحيم استفاده شده، و از صفات ديگر استفاده نشده است؟   هیچوقت به این مسئله فکر کردید که چرادر بسم ا..الرحمن الرحیم تنها از این دو صفت خدا نام برده شده ؟ زیرا رحمان از اسماء مختص به خداوند است، و در مورد غير او به كار نمي‌رود صفت «رحمان» اشاره به بخشش همگانی او نیز دارد كه شامل؛ دوست و دشمن، مؤمن […]

- بار
اهمیت دعا کردن، فواید دعا/ و ذکر دعا

اهمیت دعا کردن، فواید دعا/ و ذکر دعا

سوال اول اصلا چه امیدی هست که دعا میکنیم در جواب باید   گفت که   ۱ . ما تو دل خودمون امید داریم به خدا و میشینیم واسش درد و دل می کنیم و ازش طلب خواسته ای رو داریم که دوست داریم اون خواستمون برآورده بشه اما بدونید که در قران کریم ذکر شده دعا حتی اگرهم به مرحله اجابت نرسه بازهم، ثواب و حسنه انبوه خودش  را به همراه دارد ، به همین […]

- بار
در خواص ذکر  « بسم الله الرحمن الرحیم »

در خواص ذکر « بسم الله الرحمن الرحیم »

امام هفتم موسی ابن جعفر (ع) فرموده اند : هرکس را گرفتاری رسد که او را غمگین کند و یا گرفتاری به او رسد، سر به سوی آسمان بلند کند و سه بار بگوید : ( بسم الله الرحمن الرحیم ) خداوند گرفتاری او را بردارد و غم او را ان شاء الله ببرد.

- بار
دانلود کتاب مجربات باقر دعاهای مجرب,کاملترین کتاب علم دعانویسی و باطل کردن طلسمات و طب سنتی

دانلود کتاب مجربات باقر دعاهای مجرب,کاملترین کتاب علم دعانویسی و باطل کردن طلسمات و طب سنتی

در این پست از سایت treasure-antique-discover-symptoms.ir دانلود کامل مجربات باقر دعاهای مجرب,کاملترین کتاب در زمینه علم دعانویسی و طب روحانی را برای شما عزیزان قرار دادیم . دانلود کتاب مجربات باقر دعاهای مجرب,کاملترین کتاب علم دعانویسی و باطل کردن طلسمات و طب سنتی به شما کمک می کند با اصول و مفاهیم ادعیه ها اصول دعا نویسی و طب روحانی آشنا شوید.کتاب نایاب مجربات باقر یکی از کاملترین و جامع ترین کتاب های علوم غریبه […]

- بار
دلیل اویزان کردن نعل اسب بر سر در خانه ها و مغازه ها/ آیا نعل اسب خوشبختی می آورد؟

دلیل اویزان کردن نعل اسب بر سر در خانه ها و مغازه ها/ آیا نعل اسب خوشبختی می آورد؟

آیا نعل اسب برای ما خوشبختی و رزق و روزی می آورد؟ بخت و اقبال و رسیدن به زندگی پر از آرامش همراه با نعمت فراوان همواره راهی است که هر انسانی برای به دست آوردن آن تمام تلاش خود را به کار می گیرد اما آیا می شود از هر راهی برای رسیدن به این خواسته استفاده کرد؟از زمان های قدیم ما شنیده ایم که گذاشتن نعل اسب برسر در خانه و مغازه برکت […]

- بار
تفسیر نشانه مار بر روی سنگ های باستانی و پیدا کردن گنج

تفسیر نشانه مار بر روی سنگ های باستانی و پیدا کردن گنج

نشانه مار در گنج یابی چندین تفسیر را در بر میگیرد که به ترتیب به آنها میپردازیمابتدا ویژگی های منحصر به فرد مار را بررسی میکنیم ، مار موجودی خطرناک و سمی بوده که بیشتر عمر خود را در زیر زمین سپری میکند که بر همین اساس در دنیای باستان از نشانه مار استفاده برده اندنشانه مار روی صخره به مفهوم گنج و دفینه عمیق بوده که در صورتی مار چمبر زده باشد هدایا میتواند […]


توضیحات