دانلود کتاب تعبیر خواب دعا علائم عتیقه کتاب گنج كشف كردن طلسم باستان شناسی

بایگانی‌ها تعبیر خواب - گنج - کانال تلگرام- دعا - تعبیر خواب - دفینه یابی زیرخاکی عتیقه علائم دعای علوم غریبه

دانلود مجموعه 200 کتاب علوم غریبه و طلسمات نایاب نسخه خطی با قیمت ارزان40 هزار تومان

دانلود مجموعه 200 کتاب علوم غریبه و طلسمات نایاب نسخه خطی با قیمت ارزان

بزرگترین مجموعه کتابهای آموزش علوم غریبه و متافیزیک و دعانویسی و شکستن طلسمات در ایران
- بار
تعبیر خواب دیدن مذی (آب نشاط)، معنی مذی (آب نشاط) در خواب

تعبیر خواب دیدن مذی (آب نشاط)، معنی مذی (آب نشاط) در خواب

آیا خواب مذی را دیده اید؟ آیا تعبیر آن را نمی دانید؟ما در این جا برای شما تعبیر ی مختصر برای آن نقل کرده ایم: ابتدا همان طور که میدانید مذی به آبی گفته می شود که بعد ملاعبه و  شهوت از انسان بیرون می آید. مذی پاک است و دیدنش در خواب نیکو  و معنی شادی می دهد. محمدبن سيرين در دیدن مذی می گويد: اگر شخصی در خواب مذی را ببیند، به معنی […]

- بار
تعبیر خواب دیدن مذکر، معنی مذکر در خواب

تعبیر خواب دیدن مذکر، معنی مذکر در خواب

آیا میدانید دیدن مذکر در خواب به معنای چیست؟ در این جا برای شما دوستان عزیز دیدن مذکر در خواب را شرح داده ایم. دیدن مذکر در خواب از نظر معبران بسیاری به معنای پند دادن است. پند دادن در خواب معانی خوبی دارد و نشانه شادی و نشاط می باشد. پند دادن در خواب نیک است و پند گرفتن نیکو تر . اگر کسی در خواب به شما متذکر شود به معنای شور و […]

- بار
تعبیر مدفوع در خواب، معنی مدفوع در خواب

تعبیر مدفوع در خواب، معنی مدفوع در خواب

بسیاری از تعبیرگران میگویند که دیدن مدفوع در خواب به معنای خوبی نمی باشد. دیدن مدفوع نشان از کسب مال حرام دارد.مالی که از راه نادرست بدست می آورند. حضرت دانیال در این باره روایت کرده اند: تعبیر خواب پهن و مدفوع حیوانات چهارپا، به مال حرام می باشد. اما عده ای معبران شرقی دیگر نظراتی متفاوت را داده اند مانند ابن سیرین که در این باره گفته است: دیدن مدفوع یعنی از رنج و […]

- بار
تعبیر خواب دیدن مدرسه-مدرسه رفتن، معنی مدرسه-مدرسه رفتن در خواب

تعبیر خواب دیدن مدرسه-مدرسه رفتن، معنی مدرسه-مدرسه رفتن در خواب

آیا خواب مدرسه دیده اید؟ آیا در خواب دیده اید که به مدرسه رفتید یاشما را به مدرسه نفرستاده اند یا از مدرسه فرار کرده اید؟ نشانه به خواب دیدن مدرسه چیست؟ در به خواب دیدن مدرسه معبران نظرات مختلفی داده اند. آنلی بیتون در دیدن مدرسه چنین می گوید: اگر در خواب دیدید که در مدرسه هستید یعنی امتیازی در  دانش بدست می آورید. اگر در خواب دیدید که به ساختمان کودکی خود رفته […]

- بار
تعبیر مدح_ستودن در خواب، معنی مدح-ستودن در خواب

تعبیر مدح_ستودن در خواب، معنی مدح-ستودن در خواب

در تعبیر مدح و ستودن در خواب تعابیری بسیار نقل شده است. عده ای بر این باور هستند،که دیدن مدح در خواب یعنی شما در حال انجام کاری هستید که هیچ بررسی روی آن نکرده اید، بدون تحقیق و مطالعه می خواهید تصمیم بزرگی انجام دهید، مدح در خواب دیدن یعنی بدون مطالعه و تفکر کاری را می خواهید پیش ببرید. یکی از معبران بزرگ جهان  به نام لوک اویتنهاو درباره دیدن ستایش کردن در […]

- بار
تعبیر خواب دیدن آشتی ، معنی آشتی در خواب

تعبیر خواب دیدن آشتی ، معنی آشتی در خواب

حضرت امام جعفر صادق فرماید: آشتی در خواب، دلیل کند بر سه وجه است. بر درازی عمر بر قوت و نیرومندی بر سیرت و اعتقاد پسندیده منوچهر مطیعی تهرانی گوید: آشتی کردن همچنان که دربیداری خوب است در خواب نیز صورتی نیکو می‌تواند داشته باشد اما اگر با کسی آشتی کردید که در بیداری با او قهر هستید نشان آن است که بد او را می‌خواهید و کینه ای از او به دل دارید ولی اگر […]

- بار
تعبیر خواب دیدن آغوش ، معنی آغوش در خواب

تعبیر خواب دیدن آغوش ، معنی آغوش در خواب

بسته به این که چه کسی را در آغوش می گیرید تعبیرش فرق دارد. اگر یک غریبه و ناشناس  که جنس مخالف نیز می باشد را بغل کرده و در آغوش می گیرید به یک سود و منفعت خواهید رسید. لوک اویتنهاو می‌گوید: کسی را بغل کردن: نیکبختی در عشق آنلی بیتون می‌گوید: اگر در خواب دیدید کسی را بغل می‌کنید، به این معنا است که در عشقتان دچار شکست می‌شوید روزی موسی زوار عطار […]

- بار
تعبیر و معنی دیدن آسیاب در خواب

تعبیر و معنی دیدن آسیاب در خواب

تعبير آسياب در خواب بر پنج وجه است پادشاه،رئيس،ثروت،مرد دلير آسياب در خواب به مفهوم جنگ ، دشمني و دعوا استاگر خود را در آسياب ببينيد ، تعبيرش آن باشد که با کسي به نزاع بر خواهد خاست اگر در خواب ببيند که در آسياب خودش است ، در دعوا پيروز مي شود اگر ببيند به تماشاي آسياب بي غله ايستاده است ، دليل آن باشد که به سفر مي رود اگر سنگ آسيابي را […]

- بار
تعبیر و معنی دیدن آسیابان درخواب

تعبیر و معنی دیدن آسیابان درخواب

دیدن آسیابان در خواب، نشانه این است که محیط پیرامونتان امیدوار کننده خواهد شد. اگر زنی خواب ببیند تلاش آسیابان برای راه اندازی آسیاب با شکست مواجه می شود، تصورات او درباره ثروت شوهر یا نامزدش به یأس مبدل می گردد.محمد ابن سیرین می گوید: تعبیر دیدن آسیابان در خواب، مردی است که روزی مردم دست اوست. اگر آسیابان جوان باشد، به تاویل نیکو باشد و اگر ببیند که آسیاب با کمک خر یا شتر […]

- بار
تعبیر و معنی آسیب درخواب

تعبیر و معنی آسیب درخواب

▪آنلی بیتون میگوید:۱ـ اگر خواب ببینید آسیبی به شما وارد آمده است ، دلالت بر آن دارد که گرفتاری ، شما را تهدید می کند.۲ـ اگر خواب ببینید در مقابل ضربهای که به شما می خورد از خود دفاع می کنید ، نشانه به دست آوردن پست و مقامی بالاتر در شغل است▪.لیلا برایت میگوید:اگر در خواب دیدید که آسیبى شما را تهدید مى‏کند، علامت آن است که گرفتارى و خطرى در زندگى شما را […]

- بار
تعبیر و معنی  دیدن آش در خواب

تعبیر و معنی دیدن آش در خواب

دیدن آش در خواب با توجه به طعم و مزه آن مسیر تعیین تعبیر خواب مشخص می گردد. به طور مثال آش شور و یا ترش و یا تند تعابیر مختلفی با یکدیگر دارند اگر آش طعم بدی نداشته باشد تعبیرش نعمت و روزی است.منوچهر مطیعی تهرانی گوید: رشته، رشته امید است و خیر و برکت و نعمت. رشته را از خمیر آرد تهیه می کنند و چون آرد و خمیر آرد و گندم و […]

- بار
تعبیر و معنی دیدن آشپزخانه در خواب

تعبیر و معنی دیدن آشپزخانه در خواب

دیدن آشپزخانه در خواب، علامت آن است که حوادثی ناگهانی، شما را غمگین خواهد ساخت.دیدن آشپزخانه در خواب، دلالت بر این دارد که بر اثر حوادث غیرمترقبه دچار غم و غصه خواهید شد.دیدن آشپزخانه در خواب دلیل بر آن است که دوست شما از راه دور برای شما سوغاتی میاورد و یا به یک مهمانی بزرگ دعوت می‌شوید.کتاب سرزمین رویاها: خواب یک آشپزخانه: حرفهای بسیار زشتی پشت سر شما خواهند زد. تعبیر خواب آشپزخانه مرتب […]

- بار
معنی و تعبیر دیدن آشغال درخواب

معنی و تعبیر دیدن آشغال درخواب

محمد بن سیرین گوید : اگر بیند كه شغال جنگ كرد، دلیل است كه با خویشان خصومت كند. اگر بیند كه شغال خود را بر وی می مالید، دلیل كه از كسی نترسد. اگر بیند كه شغال بازی می كرد، دلیل است عاشق زنی گردد. اگر بیند كه گوشت شغال می خورد، دلیل است از بیماری شفا یابد. اگر وام دارد، بگذارد و موی و گوشت و استخوانِ شغال، دلیل است برمال.یوسف نبی علیه السلام […]

- بار
معنی و تعبیر آشتی کردن در خواب

معنی و تعبیر آشتی کردن در خواب

خواب آشتی یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم آشتی در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب آشتی می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب آشتی را مطالعه نمایید و متوجه شوید آشتی چه تعبیری داردتعبیر خواب آشتی از دید حضرت امام جعفر صادق ع تعبیر خواب آشتی سه چیز است عمر دراز – نیرومندی – بر سیرت و اعتقاد پسندیده تعبیر خواب آشتی کردن با کسی که در بیداری با […]

- بار
تعبیر خواب دیدن آشیانه پرندگان

تعبیر خواب دیدن آشیانه پرندگان

محمدبن سيرين گويد:اگر بيند پرنده داشت و از دست او بپريد و ديگر بار به دست او آمد، دليل كه حاجت او روا شود. اگر بيند پريد، دليل كه بعضي از مال او برود.لوک اویتنهاو می گوید: دیدن آشیانه به معنی عاشق شدن، درست کردن آن تعبیرش عروسی و آشیانه خالی به معنی ضرر یا غیبت طولانی است. دیدن آشیان پرندگان در خواب، نشانه آن است که به کاری سودآور علاقمند خواهید شد. اگر زنی […]

- بار
تعبیر خواب , خواب دیدن در آغوش گرفتن کسی

تعبیر خواب , خواب دیدن در آغوش گرفتن کسی

آغوش گرفتن اگر جنبه شيطاني داشته باشد تعبير ندارد . گرفتن بدون جنبه شهوي قابليت تعبير پيدا مي کند و غالبا خوب است …اگر آشنايي که محرم شما محسوب مي گردد در آغوش بگيريد نشان صلح و دوستي است و صفا و نعمت در محيط خانوادگي . اگر نا آشنا و بيگانه اي را در آغوش گرفتيد که از جنس مخالف باشد نفعي عايدتان مي گردد . اگر يکي از آشنايان را که با شما […]

- بار
تعبیر خواب دیدن آسمان، معنی آسمان در خواب

تعبیر خواب دیدن آسمان، معنی آسمان در خواب

اگر فردی در خواب ببیند که به آسمان می رود و دیگر نمی خواهد برگرد و همیشه آن جا خواهد ماند بدین تعبیر می شود که به مقام بزرگی می رسد.  بعضی ار معربان می گویند اگر کسی در خواب ببیند که در آسمان است یعنی به سفر خواهد رفت، سفری که خیلی خوب است. اگر در خواب ببیند که در آسمان می پرد یعنی سفری پر برکت دارد ولی اگر ببیند که می پرد […]

- بار
تعبیر خواب دیدن آستین، معنی آستین در خواب

تعبیر خواب دیدن آستین، معنی آستین در خواب

معنی آستین در فرهنگ فارسی معین ۱ – قسمتی از جامه که از شانه تا مچ دست را می پوشاند. ۲ – مقدار چیزی که در آستین جا شود. ۳ – طریقه ، راه . آستین بالا زدن کنایه از: همت کردن ، اقدام کردن . دیدن آستین بلند در خواب نشانه افتخار است.     دیدن آستین کوتاه در خواب نشانه ضرر است. دیدن آستین گشاد در خواب نشانه خشم و عصبانیت است.  

- بار
تعبیر خواب دیدن  آزار ، معنی  آزار در خواب

تعبیر خواب دیدن  آزار ، معنی  آزار در خواب

دیدن  خواب آزار همان طور که از نامش مشخص است خوب نیست و واقعا آزاری را در پی دارد. حال بسته به این که در خواب مورد آزار قرار گرفته اید یا کسی را مورد آزار قرار می دهید تعبیرش متفاوت است. اگر در خواب دیدید که کسی شما را آزار می دهد و اذیت می کند به این تعبیر می شود که شما دشمنانی دارید که شما را شکست خواهند داد. اگر در خواب […]

- بار
تعبیر خواب دیدن  آزمایشگاه ، معنی  آزمایشگاه در خواب

تعبیر خواب دیدن  آزمایشگاه ، معنی  آزمایشگاه در خواب

دیدن خواب آزمایشگاه خوب نیست و تعبیر جالبی ندارد. اگر در خواب ببینید که در یک آزمایشگاه هستید و مشغول آزمایشاتی هستید که اشیا مختلف رو به طلا تبدیل کنید به این تعبیر می شود که بیننده خواب دارد در آینده به طراحی نقشه هایی خیلی جالب و بزرگ می پردازد ولی در نهایت شکست می خورد. حال اگر در خواب ببینید که در آزمایشگاهی مشغول کار هستید به این تعبیر می شود که در […]

- بار
تعبیر خواب دیدن مدال گرفتن، معنی مدال گرفتن در خواب

تعبیر خواب دیدن مدال گرفتن، معنی مدال گرفتن در خواب

نشان یا مدال (Medal)  شیء گرد کمی بزرگتر از سکه‌های رایج است که بیشتر آن ها از فلز هستند. نشان‌ها معمولاً بعنوان جایزه و تشویق یا قدردانی به اشخاص و … اهدا می شود و یادبودی ارزشمند می باشد. اگر کسی در خواب دید که مدال و نشانی را بدست آورد یعنی با اراده زیاد و همت فراوان به مقام بالایی خواهید رسید. اگر کسی در خواب دید که مدال یا نشان خود را گم کرده […]

- بار
تعبیر خواب دیدن مداد، معنی مداد در خواب

تعبیر خواب دیدن مداد، معنی مداد در خواب

حضرت امام جعفر صادق در دیدن مداد می فرماید : تعبیر مداد دیدن در خواب به چهار مورد می ماند اول به معنای بزرگی گفته می شود و دیگری به معنای رامش است و پس از آن به معنی زندگی و خوشبختی و بعد از آن به معنی شادی و خوشحالی است. محمد بن سیرین : اگر کسی در خواب یک مداد را دید یعنی به آرزو هایش می رسد. اگر کسی در خواب دید […]

- بار
تعبیر خواب دیدن مَد، معنی مَد در خواب

تعبیر خواب دیدن مَد، معنی مَد در خواب

جزر و مد بالا رفتن و پايين آمدن بخش بزرگي از آب است. جزر و مدها هنگامی که زمین و ماه به یکدیگر می رسند  درست مثل آهن رباها که یکدیگر را جذب می کنند جزر و مد ایجاد می شود. منوچهر مطیعی تهرانی نقل کرده است: دیدن دریا در خواب تنها به معنی پادشاه نیست در زمان های قدیم که دارای مقام و شوکت پادشاهان بوده اند، اگر به خواب می آمدند آن را دریا می دانسته اند. […]

- بار
تعبیر خواب دیدن مُخَنّث، معنی مُخَنّث در خواب

تعبیر خواب دیدن مُخَنّث، معنی مُخَنّث در خواب

مُخَنّث به مردی می گویند که خود را به صورت زن درمی آورد و رفتار زنانه دارد که متأسفانه در دنیای امروز، مردان زن نما بی شمارند. پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمود: از امّت من بشمار نمی آید مردی را که خود را به صورت زن درمی آورد.  سعدی  در بوستان مخنث چنین وصف کرده است. چو مردان ببر رنج و راحت رسان مخنث خورد دسترنج کسان .              ******* […]

- بار
تعبیر خواب دیدن مخنث، معنی مخنث در خواب

تعبیر خواب دیدن مخنث، معنی مخنث در خواب

مخنث در فرهنگ فارسی معینبه به معنی  مردی  است ، که در جماع ضعیف باشد و حالات زنانه داشته باشد مخنث کنایه از بی غیرتی دارد. خاقانی دروصف مخنث چنین می گوید: در جهانی کونه مرد است و نه زن جز مخنث مرد کو یا زن کجاست . عطار نیز می گوید: مال ها چون می کنی امروز جمع ای مخنث پس تو فردا چون کنی . اگر کسی در خواب ببیند که مخنث شده […]

- بار
تعبیر خواب دیدن مخترع، معنی مخترع در خواب

تعبیر خواب دیدن مخترع، معنی مخترع در خواب

آنلی بیتون در دیدن مخترع م‏ی گوید : اگر کسی در خواب مخترعی را دید یعنی در  علم رتبه ای بدست خواهد آورد و به مقامی می رسد، مخترع دیدن در خواب ، یعنی شما به زودی به شهرت می رسید. کسی در خواب دید که وسیله یا چیز هایی را اختراع کرده است یعنی در کارها و پروژه های خود به موفقیت می رسید، و به زودی ثروتمند می شوید.     درکتاب سرزمین […]

- بار
تعبیر خواب دیدن محراب، معنی محراب در خواب

تعبیر خواب دیدن محراب، معنی محراب در خواب

حضرت امام جعفر صادق در دیدن محراب می  فرماید : اگر کسی در خواب  محراب را دید یعنی پنج مورد در زندگیش رخ می دهد: ابتدا در پادشاهی بود، و دیگری امام جماعت بوده و یا امام مسجد، دیگری محراب در خواب دیدن به معنی قاضی می باشد. نیز در مورد دیگر محتسب است و مورد دیگر آن است که بین مردم و دیگران واسطه خواهید شد.  محمد بن سیرین می گوید : اگر شخصی […]

- بار
تعبیر خواب دیدن محبره، معنی محبره درخواب

تعبیر خواب دیدن محبره، معنی محبره درخواب

محبره در فرهنگ دهخدا به معنای  دوات . سیاهی دان . دویت . مرکب دان می باشد. ناصر خسرو  شعری در این باب بسیار زیبا سروده اند: از مکر او تمام نپرداخت آنکه او پر کرد صدکتاب و تهی کرد محبره . محمد بن سیرین در دیدن محبره می گوید: اگر کسی در خواب محبره را دید یعنی زنی به زندگی اش وارد می شود که پاک و زیبا و کدبانو است . اگر کسی در […]

- بار
تعبیر خواب دیدن مچ پا،معنی مچ پا در خواب

تعبیر خواب دیدن مچ پا،معنی مچ پا در خواب

آنلی بیتون در دیدن مچ پا م‏ی گوید : اگر کسی مچ پایی در خواب را دید یعنی همسر شما به شما توهین می کند و شما را اهانت می کند. زنی  در خواب مچ پای خود را می بیند  و از دیدن آن لذت می برد یعنی در عشق سر خورده می شود  و دچار نامیدی می شود. کسی در خواب دید مچ پای حیوانی را می بیند که بسیار چاق است یعنی در […]

- بار
تعبیر خواب دیدن مجلس رقص، معنی مجلس رقص در خواب

تعبیر خواب دیدن مجلس رقص، معنی مجلس رقص در خواب

محمدبن سيرين در دیدن رقص در خواب می گويد: رقصیدن در خواب معنای خوبی ندارد و نشانه ی اندوه است. بسیاری می گویند : اگر دیدی در خواب می رقصی یعنی به بیماری و مرضی مبتلا می شوی. عده ای هم می گويند: اگر مردان در حال رقصیدن بودند یعنی از زندان نجات پیدا می کنند حتی اگر افرادی به غل و زنجیر باشند. ابراهيم كرماني نیز  می  گويد: اگر کسی در خواب دید که زنانی […]

- بار
تعبیر خواب دیدن مجلس، معنی مجلس در خواب

تعبیر خواب دیدن مجلس، معنی مجلس در خواب

محمد بن سیرین در دیدن مجلس می گوید : کسی درمجلس دانش نشسته است و به تفسیر و توضیح کلام خدا قرآن می پردازد یعنی مقامی بلند بدست آورد و در بنایی بزرگ ساکن شود. اگر دید کسی در مجلس نشسته و به می خواری می پردازد یعنی دنبال هوا و هوس است به آینده و به دنیا و آخرت فکر نمی کند. اگر کسی دید که در مجلسی به رقص و پایکوبی است و […]

- بار
تعبیر خواب دیدن مجسمه، معنی مجسمه در خواب

تعبیر خواب دیدن مجسمه، معنی مجسمه در خواب

حضرت امام جعفر صادق در دیدن مجسمه می فرماید : کسی مجسمه ای در خواب می بیند سه دلیل دارد که برای شما بیان می کنیم: امام صادق علیه السلام گفته اند اول دچار غم و اندوه بسیار شده و ناراحتی زندگی تان را پر می کند. دیگری این که در امور و کار های روزانه ی خود بی دقتی می کنید و و در امانت داده شما وفادار نیستید. لوک اویتنهاو می گوید : […]

- بار
تعبیر خواب دیدن مجامعت، معنی مجامعت در خواب

تعبیر خواب دیدن مجامعت، معنی مجامعت در خواب

حضرت امام جعفر صادق در دیدن مجامعت می فرماید : کسی خواب جماع را میبیند که باید بابت آن غسل کرد، یعنی منفعتی ندارد. کسی خواب می بیند که با مرده نزدیکی داشته است اما هیچ نطفه ای خارج نشد، یعنی سودی بزرگ در انتظارش است. کسی در خواب دید که با یک خانم که فوت کرده است،مجامعت داشته بسیار خوب است و اگرآرزو یا خواسته ای دارد به زودی برآورده می شود. کسی در […]

- بار
تعبیر خواب دیدن مثقبه، معنی مثبقه در خواب

تعبیر خواب دیدن مثقبه، معنی مثبقه در خواب

در دیدن مثبقه معبران ، تعبیر های بسیاری روایت کرده اند، بصورت کلی معنای خوبی ندارد و نشانه شر و بدی در زندگی است. محمد بن سیرین در دیدن مثبقه در خواب می گوید : کسی درخواب دید که مثبقه را سوراخ کرد یعنی در زندگی شخصی خود بسیار حیله گر است و از مردم زور گیری می کند بعبارتی کلاه بردار است و حتی از مردم چیز دیگری را می گیرد. دیدنش سبب شر […]

- بار
تعبیر خواب دیدن متورم-آماسیده، معنی متورم-آماسیده در خواب

تعبیر خواب دیدن متورم-آماسیده، معنی متورم-آماسیده در خواب

آنلی بیتون در مورد دیدن متورم در خواب چنین  تعبیر می کند: کسی در خواب میبیند که صورتش متورم شده است یعنی دچار لذت دنیا و خود شیفتگی می شود کسی در خواب می بیند که دیگران صورتی متورم دارند یعنی شما در حال پیشرفت کردن در زندگی تان هستید، ولی مانع و سدی روبروی شماست که به شما حسد می ورزد. متورم شدن در خواب معنی خوبی ندارد و عده ای هم رقابت نا […]

- بار
تعبیر خواب دیدن مبل – مبلمان، معنی مبل- مبلمان در خواب

تعبیر خواب دیدن مبل – مبلمان، معنی مبل- مبلمان در خواب

لوک اویتنهاو در دیدن مبل می گوید : دیدن مبلمان در خواب به معنی خوشبختی برای همه خانواده است. دیدن چیدنمان مبلمان نیز تعبیری دیگر دارد و آن این است که مراسم خیری در زندگی شما به نیکو ایجاد می شود، و آن مراسم ازدواج است.یا احتمال دارد که شما اسباب کشی داشته باشید و به جایی دیگر نقل مکان می کنید. درکتاب سرزمین رویاها آمده است : دیدن مبل در خواب یعنی افرادی به […]

- بار
تعبیر خواب دیدن سوهان(مبرد)، معنی سوهان (مبرد) در خواب

تعبیر خواب دیدن سوهان(مبرد)، معنی سوهان (مبرد) در خواب

مبرد (Refrigerant) موادی است که  که با جذب حرارت از ماده ای ، خودش تبخیر می شود و محیط اطراف را خنک می کند. مبرد به معنای سوهان نیز می باشد. تعبیر گران در دیدن مبرد نظراتی بسیار داده اند و بسیار دیدن آن در خواب را به نیکی می دانند. محمد بن سیرین در دیدن مبرد می گوید : کسی درخواب دید که مبرد داشت و رنگ آهن هم به آن میزد یعنی کارها راحت […]

- بار
تعبیر خواب دیدن مبتلا شدن، معنی مبتلا شدن در خواب

تعبیر خواب دیدن مبتلا شدن، معنی مبتلا شدن در خواب

تعبیر گری در دیدن مبتلا شدن  در خواب این چنین می گوید: کسی در خواب می بیند که به بیماری خاص مبتلا شده است. یعنی در کارها دچار سردرگمی میشود. کسی در خواب دید که دیگر به بیماری دچار نیست یعنی روزی اش زیاد می شود و زندگی اش فراخ. کسی در خواب دید که مادرزاد به بیماری مبتلا است یعنی گناهی انجام داده که باید از خدا طلب بخشش کند. کسی در خواب دید […]

- بار
تعبیر خواب دیدن مبارزه-مبارزه کردن، معنی مبارزه-مبارزه کردن در خواب

تعبیر خواب دیدن مبارزه-مبارزه کردن، معنی مبارزه-مبارزه کردن در خواب

آنلی بیتون در دیدن مبارزه کردن م‏ی گوید : مبارزه سیاسی در خواب دیدن یعنی دشمنان شما بر ضد شما کاری را انجام می دهند و باعث بلا و اتفاقی شوم برا ی شما خواهد بود. اگر در خواب دیدید که شما فردی مقتدر و سیاستمدار هستید یعنی این که شما در برنامه ها سرانجامی ندارید و نقشه هایتان عملی نمی شود. اگر انسان های مذهبی را در خواب دیدید که بر ضد شما سخن […]

- بار
تعبیر خواب دیدن ماکیان، معنی ماکیان در خواب

تعبیر خواب دیدن ماکیان، معنی ماکیان در خواب

ماکیان به گروهی  از پرندگان اهلی گفته می‌شود، که بدست انسانها برای جمع‌آوری تخم مرغ و یا کشتنشان برای گوشت استفاده می شود. و یا اینکه پر آن ها مورد بهره انسان ها قرار  می گیرد. معبران در مورد دیدن ماکیان این چنین نقل کرده اند: حضرت امام جعفر صادق در دیدن ماکیان می فرماید : ماکیان را اگر در خواب دیدید نشانه ی سه صورت در زندگی می باشد. اول اینکه زنی با زیبایی تمام […]

- بار
تعبیر خواب دیدن ماهی گیر-صیاد ،معنی ماهی گیر-صیاد در خواب

تعبیر خواب دیدن ماهی گیر-صیاد ،معنی ماهی گیر-صیاد در خواب

آنلی بیتون در دیدن صیاد م‏ی گوید : در خواب صیاد را دیده ام  به معنی این است که سعادت و کامیابی بزرگ در انتظار شماست. اگر در خواب دیدی که در حال ماهیگیری بوده ای و شکار ماهی را صورت می دهی بنابراین یعنی اتفاقات خوب در زندگی برایت رخ می دهد. و اگر کسی خواب دید که به ماهیگیری رفته و در حال گرفتن ماهی است ولی ماهی صید نشده است ،یعنی اتفاقات […]

- بار
تعبیر خواب دیدن ماهی خواره، معنی ماهی خواره در خواب

تعبیر خواب دیدن ماهی خواره، معنی ماهی خواره در خواب

مرغ ماهی‌خوار پرنده‌ای است پابلند که در آب‌های شیرین یا آب‌های ساحلی زندگی می‌کند. تمام این پرندگان از جانوران کوچک روی زمین تغذیه می‌کنند. این پرندگان، در آسمان آهسته و بسیار زیبا پرواز می‌کنند. در ایران ۱۳ گونه از سرده ماهی خواره شناسایی شده‌اند که ۹ گونه آن به صورت بومی و مهاجر عبوری در گیلان وجود دارند که هفت گونه آن در تالاب کرفستان شهرستان رودسر دیده شده‌ است. در دیدن ماهی خوار تعابیری […]

- بار
تعبیر خواب دیدن ماهی،معنی ماهی در خواب

تعبیر خواب دیدن ماهی،معنی ماهی در خواب

حضرت امام جعفر صادق در دیدن ماهی می فرماید : دیدن ماهی شش دلیل دارد: ابتدا به معنای وزیر می باشدو سپس به معنی لشگر و در ادامه به معنی دختری زیبا و دوشیره می باشد. سپس به معنای غیمت مالی یا جنگی و در آخر به معنای اندوه و کنیزی به پایان میرسد. حضرت دانیال گوید : اگر در دریای گرم خواب ماهی را دیدی یعنی سختی به سراغتان خواهد آمد در دریای سرد […]

- بار
تعبیر خواب دیدن ماه مهر،معنی ماه مهر در خواب

تعبیر خواب دیدن ماه مهر،معنی ماه مهر در خواب

مهر نام یکی از ایزدان است. در گاه‌شماری زرتشتی شانزدهمین روز هرماه نیز به این ایزد تعلق دارد و روز شانزدهم مهرماه، جشن مهرگان برگزار می‌شود. واژهٔ مهر به واژهٔ هندوایرانی بر می گردد که نام ایزدی ودایی، ایرانی و زرتشتی است. مهر  هفتمین ماه سال هجری خورشیدی است و در گاه‌شماری رسمی ایران و افغانستان همواره ۳۰ روز دارد و از روز ۱۸۷م سال آغاز شده و در روز ۲۱۶م سال پایان می‌یابد و نخستین […]

- بار
تعبیر خواب دیدن ماه، معنی ماه در خواب

تعبیر خواب دیدن ماه، معنی ماه در خواب

حضرت امام جعفر صادق در دیدن ماه می فرماید : دیدن ماه بر هفده وجه است. اول: پادشاه. دوم: وزیر. سوم: ندیم وهمدم. چهارم: رئیس. پنجم: شرف و جاه (بزرگی و مقام). ششم: كنیزك. هفتم: غلام. هشتم: كارباطل. نهم: والی حاکم و فرمانروا. دهم: عالمی مفسد و بد عمل. یازدهم: مهتری سروری. دوازدهم: مادر. سیزدهم: پدر. چهاردهم: زن. پانزدهم: فرزند. شانزدهم: پسر. هفدهم: بزرگواری. حضرت دانیال می گوید : اگر درخواب دید که ماهی در […]

- بار
تعبیر خواب دیدن مامینا،مامینا در خواب

تعبیر خواب دیدن مامینا،مامینا در خواب

معبران در دیدن مامینا نظرات و تعبیر های گوناگونی داشته اند و دلیل دیدن مامینا در خواب این است که اطلاعات خود را بالا ببرند. تعبیرگری در دیدن مامینا این چنین گفته است: اگر کسی در زمانی خاص یا غیر خاص مامبینا را در خواب دید،یعنی غم و اندوه به خانه ی تان خواهد آمد. تعبیر خواب دیدن مامینا،مامینا در خواب treasure-antique-discover-symptoms.ir › تعبیر خواب ۲ روز پیش – تعبیرگری در دیدن مامینا این چنین […]

- بار
تعبیر خواب دیدن مامیزان، معنی مامیزان در خواب

تعبیر خواب دیدن مامیزان، معنی مامیزان در خواب

در مورد دیدن مامیزان تعبیر هایی اندکی آمده است دیدن مامیزان در خواب معنای خوبی ندارد. بسیاری از معبران تعبیر آن را بیماری می دانند. دیدن مامیزان در خواب در زندگی شما شر و بدی است و نشان دهنده یک بیماری یا مرض  می باشد. در دیدن مامیزان محمد بن سیرین به صورت زیر تعبیری را نقل کرده است. محمد بن سیرین گوید : اگر کسی در خواب مامیزان را دید یعنی دچار مرض می […]

- بار
تعبیر خواب دیدن آسایش ، معنی آسایش در خواب

تعبیر خواب دیدن آسایش ، معنی آسایش در خواب

مترادف آسایش: آرامش، آسودگی، استراحت، ترفیه، تن آسانی، تنعم، راحت، راحتی، رفاه، سکون، شادکامی، فراغ، فراغت متضاد آسایش: دغدغه، سختی، مشقت، ناآرامی اگر کسی در خواب ببیند که به آسایش و رفاه و ثروت رسیده است و بیننده خواب زن باشد نشان دهنده آن است که به لذت ها ناپایدار و فریبنده دست پیدا می کند و این خواب یک هشدار و تلنگر برای زنان است تا به فکر جستجوی عشق حقیقی خود در زندگی […]

- بار
تعبیر خواب دیدن آستانه، معنی آستانه در خواب

تعبیر خواب دیدن آستانه، معنی آستانه در خواب

محمد بن سیرین می گوید اگر کسی در خواب ببیند که آستانه خانه اش بیفتد یعنی منزلتش کم شود و پیش مردم خوار شود. اگر ببیند که آستانه خانه اش بلند شود یعنی صاحب مال و مقام می شود. اگر در خواب ببیند که از آستانه خانه اش آبی مانند باران ببارد یعنی به قدرت و مال برسد و اگر در خواب ببیند که از آستانه خانه اش مار می افتد یعنی یک پادشاه او […]

- بار
تعبیر خواب دیدن ماما،معنی ماما در خواب

تعبیر خواب دیدن ماما،معنی ماما در خواب

مامایی از  رشته های «علوم پزشکی و بهداشت» است و به بارداری و زایمان می‌پردازد. ماما یا قابله به زنی گفته می‌شد که بصورت تجربی، در کار زایمان زنان استاد بود و به آنان در زائیدن طفلشان کمک می‌کرد.   از وظایف قابله، قفل کردن کمر زن آبستن بود. یعنی قفلی را می بستند که به معنی طلسم است و آن را به دور کمر زن حامله می بندند. در دیدن ماما در خواب آنلی […]