دانلود کتاب تعبیر خواب دعا علائم عتیقه کتاب گنج كشف كردن طلسم باستان شناسی

بایگانی‌ها تعبیر خواب - صفحه 10 از 18 - گنج - کانال تلگرام- دعا - تعبیر خواب - دفینه یابی زیرخاکی عتیقه علائم دعای علوم غریبه

توضیحات

دانلود مجموعه 200 کتاب علوم غریبه و طلسمات نایاب نسخه خطی با قیمت ارزان40 هزار تومان

دانلود مجموعه 200 کتاب علوم غریبه و طلسمات نایاب نسخه خطی با قیمت ارزان

بزرگترین مجموعه کتابهای آموزش علوم غریبه و متافیزیک و دعانویسی و شکستن طلسمات در ایران
- بار
تعبیر خواب دیدن گدایی کردن، معنی گدایی کردن در خواب

تعبیر خواب دیدن گدایی کردن، معنی گدایی کردن در خواب

آیا می دانید دیدن گدایی کردن در  خواب به چه معنی می باشد؟ معبران نظراتی متفاوت در این باب داده اند، معبران غربی در این مورد می گویند، دیدن گدا نشانه ی خوبی نیست و خبر از مشکلات و گرفتاری ها می دهد. اگر شما در خواب گدا بودید تعبیر خوبی دارد زیرا کسی به شما هدیه خواهد داد. اگر شما به فرد گدایی چیزی بخشیدید یعنی از شما به خاطر کارهایی که انجام می […]

- بار
تعبیر خواب دیدن گدائی کردن، معنی گدائی کردن در خواب

تعبیر خواب دیدن گدائی کردن، معنی گدائی کردن در خواب

آیا می دانید دیدن گدایی کردن در  خواب به چه معنی می باشد؟ معبران نظراتی متفاوت در این باب داده اند، معبران غربی در این مورد می گویند، دیدن گدا نشانه ی خوبی نیست و خبر از مشکلات و گرفتاری ها می دهد. اگر شما در خواب گدا بودید تعبیر خوبی دارد زیرا کسی به شما هدیه خواهد داد. اگر شما به فرد گدایی چیزی بخشیدید یعنی از شما به خاطر کارهایی که انجام می […]

- بار
تعبیر خواب  دیدن گدا، معنی گدا در خواب

تعبیر خواب دیدن گدا، معنی گدا در خواب

آیا می دانید دیدن گدا در خواب به چه معنی می باشد؟ دیدن گدا در خواب معناهایی متفاوت دارد.در توصیف تعبیر خواب گدا بسیاری از معبران نظرات فراوانی داده اند. در برخی از حالات خوب و در برخی معنای خوبی ندارد. اگر بصورت کلی بخواهیم در این باره صحبت کنیم دیدن آن در خواب می تواند خوب باشد. گدا معنای بزرگی شما و بخشش فراوان می دهد و نشان می دهد که چقدر شما در […]

- بار
تعبیر خواب دیدن گچ، معنی گچ در خواب

تعبیر خواب دیدن گچ، معنی گچ در خواب

آیا می دانید دیدن گچ در  خواب به چه معنی می باشد؟ دیدن گچ در خواب کمیتی بسیار دارد.در صورتی که گچ خشک باشد یا تر معناهایی دگرگون دارد. گچ به طور کلی به معنای مشکلات زندگی است. دیدن گچ در خواب معنای نیکویی ندارد و در مطالب زیر به طور مفصل به شرح آن پرداخته شده است. دیدن گچ نشان از مشکلات و گرفتاری ها و مسائل زندگی دارد که نشان از خبرهای ناخوشایند […]

- بار
تعبیر خواب دیدن گاودشتی، معنی گاودشتی در خواب

تعبیر خواب دیدن گاودشتی، معنی گاودشتی در خواب

آیا می دانید دیدن گاو در خواب چه  معنایی می تواند داشته باشد؟ گاو  در خواب تعابیر بسیاری دارد و معبران در این باب معانی زیادی روایت کرده اند. دیدن گاو میش اگرلاغر باشد و یا چاق دلیل هایی دارد.در این مورد معبران بسیار نظر داده اند. دیدن گاو در خواب به معنای مردی است که ثروت فراوان دارد یا در انتظار فرزندی به سر خواهد برد. دیدن گاو دشتی به خواب، دلیل مردی توانگر […]

- بار
تعبیر خواب دیدن گاو میش، معنی گاو میش در خواب

تعبیر خواب دیدن گاو میش، معنی گاو میش در خواب

آیا می دانید دیدن گاومیش در خواب چه  معنایی می تواند داشته باشد؟ گاو میش در خواب تعابیر فراوانی دارد و معبران در این باب معانی بسیار روایت کرده اند. دیدن گاو میش اگرلاغر باشد و یا چاق دلیل زیادی دارد.در این مورد معبران بسیار نظر داده اند. باید بدانید بصورت کلی دیدن گاو میش در خواب نیکو می باشد و نشان از ثروت فراوان دارد. عده ای می گویند اگر در خواب گاو میش […]

- بار
تعبیر خواب دیدن گاو صندوق،معنی گاو صندوق در خواب

تعبیر خواب دیدن گاو صندوق،معنی گاو صندوق در خواب

آیا می دانید دیدن گاو صندوق در خواب چه  معنایی می تواند داشته باشد؟ گاو صندوق به معنای امنیت و محافظت از دستاوردهای شخصی می باشد. دیدن آن در خواب نیز خوش است و نشان از  حفظ امنیت شما دارد.   دیدن گاو صندوق در خواب ، به معنای  ایمن بودن از زیانها و امور نومیدانهمی باشد. دیدن یک گاوصندوق خالی در خواب ،یعنی نومید و دلسرد خواهید شد . اگر خواب ببینید میکوشید رمز قفل […]

- بار
تعبیر خواب دیدن گاو زبان، معنی گاو زبان در خواب

تعبیر خواب دیدن گاو زبان، معنی گاو زبان در خواب

آیا می دانید دیدن گاو زبان در خواب چه می باشد؟ اگر کسی در خواب گاو زبان ببیند یعنی با کسی گفتگو خواهد کرد. معبران این خواب را به این صورت تعبیر کرده اند و برای آن معانی بس مختصر آورده اند. بیشتر آن ها گاو زبان را شیرین زبانی و خوش سخنی معنا روایت کرده اند. تعبیر گران این معنا را در این وصف تایید کرده اند. محمدبن سیرین گوید: دیدن گاو زبان، دلیل […]

- بار
تعبیر خواب دیدن گازُری، معنی گازُری در خواب

تعبیر خواب دیدن گازُری، معنی گازُری در خواب

آیا در خواب گازُری را دیدید و معنای آن را نمی دانید؟ در دیدن گازُری تعابیر فراوان دارد.معبران شرقی و غربی در این باره بسیار نظر داده اند. برخی معبران در این باره می گویند گازُری در خواب دیدن معنایی نیکو دارد. در این باره می گویند دیدن گازُری در خواب نشانه توفیق زیاد در زندگی و مسائل و مشکلات آن می باشد. دیدن گازُری در خواب بسیار نیکو و نشان از توفیق توبه و […]

- بار
تعبیر خواب دیدن گازری،معنی گازری در خواب

تعبیر خواب دیدن گازری،معنی گازری در خواب

آیا در خواب گازری را دیدید و معنای آن را نمی دانید؟ در دیدن گارز تعابیر فراوان دارد.معبران شرقی و غربی در این باره  بسیار نظر داده اند. برخی معبران در این باره می گویند گارز در خواب دیدن معنایی نیکو دارد. در این باره می گویند دیدن گارز در خواب نشانه توفیق زیاد در زندگی و مسائل و مشکلات آن می باشد. دیدن گارز در خواب نشانه ی خوبی می باشد. معبران بصورت زیر […]

- بار
تعبیر خواب دیدن گاو چشم (نام گیاهی)،معنی گاو چشم (نام گیاهی)  در خواب

تعبیر خواب دیدن گاو چشم (نام گیاهی)،معنی گاو چشم (نام گیاهی) در خواب

آیا می دانید دیدن گاو چشم در خواب چه معنایی دارد؟ اگر خواب گاو چشم دیده اید و معنی اش را نمی دانید در این مطالب برای شما گنجانده شده است. دیدن آن نشانه ی خدمتکار می باشد. عده ای از معبران در این باره می گوید: دیدن گاو در خواب به معنای اندوهگینی و غمگینی می باشد. جابرمغربی می گوید: اگر در خواب گاو چشم به وقت خود بیند، دلیل که او را فرزندی […]

- بار
تعبیر خواب دیدن گاو چشم، معنی گاو چشم در خواب

تعبیر خواب دیدن گاو چشم، معنی گاو چشم در خواب

آیا می دانید دیدن گاو چشم در خواب چه معنایی دارد؟ اگر خواب گاو چشم دیده اید و معنی اش را نمی دانید در این مطالب برای شما گنجانده شده است. دیدن آن نشانه ی خدمتکار می باشد. عده ای از معبران در این باره می گوید: دیدن گاو در خواب به معنای اندوهگینی و غمگینی می باشد. جابرمغربی می گوید: اگر در خواب گاو چشم به وقت خود بیند، دلیل که او را فرزندی […]

- بار
تعبیر خواب دیدن گاو، معنی گاو در خواب

تعبیر خواب دیدن گاو، معنی گاو در خواب

آیا می دانید دیدن گاو در خواب چه معنایی دارد؟ دیدن گاو در خواب بسیار نیکو و خوب می باشد و نشان از برکت در زندگی دارد. اگر کسی در خواب گاوی را بدید یعنی در مشکلات زندگی اش سر بلند بیرون خواهد آمد. ثروت و مالی فراوان بدست خواهد آورد.در زندگی اش سودی بسیار بدست می آورد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن گاو درخواب شش صورت دارد: فرمانروائی. مال.بزرگی.ریاست.سال نیکو.منفعت بسیار. تعبیر گری […]

- بار
تعبیر خواب دیدن گاز گرفتن،معنی گاز گرفتن در خواب

تعبیر خواب دیدن گاز گرفتن،معنی گاز گرفتن در خواب

آیا می دانید دیدن گاز گرفتن در خواب چه معنایی دارد؟ گاز گرفتن در خواب نشان از انجام کاری احمقانه دارد، اگر کسی را در خواب ببینید که یک چیز خوراکی را گاز می گیرید به معنی زیان و ضرر می باشد.اگر چیزی غیر از خوراکی را گاز می گیرید، یعنی برای کار بیهوده تلاش می کنید که هیچ سودی ندارد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن گاز گرفتن درخواب سه صورت دارد: مضرت.خصومت. نقصان مال وجاه. […]

- بار
تعبیر خواب دیدن گاری، معنی گاری در خواب

تعبیر خواب دیدن گاری، معنی گاری در خواب

آیا می دانید دیدن گاری در خواب چه معنایی دارد؟ گاری در خواب دیدن از دید معبران بسیار نیکو می باشد،دیدن گاو در خواب تعابیری متفاوت خواهد داشت. بصورت کلی می توان گفت دیدن گاری در خواب دلالت بر تسلط بر کارهای خودتان دارد. دیدن گاری درخواب  نشانه مدیریت شما در کارهایتان می باشد، اگر چه معنای آن با توجه به کمیت گاری،و نوع خواب متفاوت می باشد. اگر در خواب ببینید گاری سوار شده […]

- بار
تعبیر خواب دیدن لیمو، معنی لیمو در خواب

تعبیر خواب دیدن لیمو، معنی لیمو در خواب

آیا می دانید دیدن لیمو در خواب چه معنایی دارد؟ دیدن لیمو در خواب معناهایی بسیار دارد. بیشتر تعبیرگران دیدن آن را نشانه بیماری می دانند. لیمو رنگ ها و کمیت هایی فراوان دارد و دیدن آن در خواب تعابیری بسیار دارد. اگر لیمو در خواب سبز باشد، برای شما بهتر و خوش یمن تر است. تعبیر گران غربی در این باره نظری دیگر دارند، آنها در این باره می گویند ،دیدن لیمو سبز به […]

- بار
تعبیر خواب دیدن گاراژ، معنی گاراژ در خواب

تعبیر خواب دیدن گاراژ، معنی گاراژ در خواب

آیا می دانید دیدن گاراژ در خواب چه معنایی دارد؟ دیدن گاراژ در خواب خبر از اتفاقاتی خوش در زندگی را می دهد. معبران غربی در این باره می گویند که دیدن گاراژ در خواب معنای تولد فرزند را می دهد. بصورت کلی می توان گفت که دیدن گاراژ در خواب بسیار خوش و نیکو است. اگر بیننده خواب ببیند که در گاراژ است و نداند برای چه کاری به آن جا آمده است تحولی در […]

- بار
تعبیر خواب دیدن لیوان، معنی لیوان در خواب

تعبیر خواب دیدن لیوان، معنی لیوان در خواب

آیا می دانید دیدن لیوان در خواب چه معنایی دارد؟ دیدن لیوان در خواب کمیتی متفاوت دارد و دیدن آن در خواب معناهایی دگرگون دارد. عده ای دیدن آن در خواب را نیکو دانسته اند و برخی دیدن آن را نشانه ی خوبی نمی دانند. معبری در این باره می گوید دیدن لیوان  در خواب به منزله ی دوست می باشد. اگر لیوان را نگه داشتید یعنی دوستی خوب خواهید داشت و او بسیار در […]

- بار
تعبیر خواب دیدن استغفار، معنی استغفار در خواب

تعبیر خواب دیدن استغفار، معنی استغفار در خواب

بدان كه استغفار كردن اَسْتَغْفِرُالله بود به معني آمرزش خواست از خداي عزوجل. محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه در خواب استغفار مي كرد، دليل است ايزد بر او مال و فرزندان ارزاني دارد. همانطور که در قرآن کریم آمده: فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا – یُرْسِلِ السَّمَاء عَلَیْكُم مِّدْرَارًا-وَیُمْدِدْكُمْ بِاَمْوَالٍ وَبَنِینَ… _ (مثلاً به ایشان اینطور گفتم) که از پروردگارتان طلب مغفرت کنید که او بسیار آمرزنده است – که اگر چنین کنید ابر […]

- بار
تعبیر خواب دیدن استر، معنی استر در خواب

تعبیر خواب دیدن استر، معنی استر در خواب

استر یا قاطر را معبران به چیزهای مختلف تعبیر کرده اند. مولف نفایس الفنون سوار بودن بر استر را نشان عمر دراز دانسته ولی چند معبر دیگر استر را در خواب زن دانسته اند. بخصوص استر ماده را. اگر ببینید که سوار استری هستید که زین و پالان و دهنه دارد زندگی شما در خانواده روال مطلوبی می گیرد و اگر ازدواج نکرده اید ازدواج می کنید و چنان چه ازدواج کرده اید و با […]

- بار
تعبیر خواب دیدن استخوان بدن، معنی استخوان بدن در خواب

تعبیر خواب دیدن استخوان بدن، معنی استخوان بدن در خواب

۱ـ اگر خواب ببينيد استخوانهايتان از زير پوست بدن تان بيرون زده است ، نشانة آن است كه كسي قصد دارد شما را به خيانت وادار كند . ۲ـ ديدن تپه اي از استخوان در خواب ، نشانة آثار قحطي و آلودگي است . بدن محمدبن سيرين گويد: استخوان در خواب ، مالیبود كه مردم بدان معيشت كنند.اگر بيند كه استخوان فراگرفت و بر آن استخوان گوشت بود، دليل بود كه بر قدر آن گوشت […]

- بار
تعبیر خواب دیدن لکه، معنی لکه در خواب

تعبیر خواب دیدن لکه، معنی لکه در خواب

آیا می دانید دیدن لکه  در خواب چه معنایی دارد؟ در دیدن لکه در خواب معبران نظرات بسیاری را روایت کرده اند. معبران در این باره معانی خوبی نداده اند و لکه در خواب را بسیار بد تعبیر کرده اند. دیدن لکه در خواب را نشانه از رنجی در زندگی می دانند. دیدن لکه بر دستها یا روی لباس دیگران در خواب ،یعنی کسیبه شما خیانت خواهد کرد . دیدن لکه بر دستها یا روی […]

- بار
تعبیر خواب دیدن لک لک، معنی لک لک در خواب

تعبیر خواب دیدن لک لک، معنی لک لک در خواب

آیا می دانید دیدن لک لک  در خواب چه معنایی دارد؟ لک لک در خواب بسته به نوع خواب معناهایی متفاوت دارد. دیدن لک لک در خواب را عده ای نیکو و عده ای آن را بد تعبیر کرده اند. در این مورد از معبران بزرگ تعابیری روایت شده است که در مطالب ذیل برای شما شرح می دهیم. حضرت امام جعفر صادق می فرماید: دیدن لک لک درخواب چهار صورت دارد: مردی دهقان. پادشاهی […]

- بار
تعبیر خواب دیدن لوید، معنی لوید در خواب

تعبیر خواب دیدن لوید، معنی لوید در خواب

آیا می دانید دیدن لوید در خواب چه معنایی دارد؟ در دیدن لوید و کمیت آن تعابیر بسیار بیان شده است. دیدن لوید را عده ای از معبران نشان از خدمتکار می دانند. گر چه در کمیتی دگرگون تعبیر شده است اما در این جا تعابیری مختصر برای شما نقل کرده ایم. در این باره معبری شرقی به نا محمد بن سیرین این چنین می گوید: دیدن لوید درخواب،به معنی خدمتکار خانه می باشد. اگر […]

- بار
تعبیر خواب دیدن لوله، معنی لوله در خواب

تعبیر خواب دیدن لوله، معنی لوله در خواب

آیا می دانید دیدن لوله  در خواب چه معنایی دارد؟ دیدن لوله در خواب بسته به کیفیت و کمیت آن متفاوت می باشد. اگر لوله را در خواب دیدید بسیاری از معبران نقل کرده اند که دیدن آن در خواب نشانه ی خوشبختی است که تابحال به آن فکر نکرده اید. اگر لوله ای را خریدید یعنی عشقی دارید که شما را گول خواهد زد. اگر لوله را در خواب به کسی فروختید یعنی فرصت […]

- بار
تعبیر خواب دیدن لوستر، معنی لوستر در خواب

تعبیر خواب دیدن لوستر، معنی لوستر در خواب

آیا می دانید دیدن لوستر در خواب چه معنایی دارد؟ لوستر در خواب بسته به کمیت آن معناهایی متفاوت نیز دارد. در دیدن روشنی و خاموشی لوستر معناهای گوناگونی نقل شده است. معبران غربی دیدن لوستر در خواب را نشانه ی خوبی نمی دانند آن را نشان از ناراحتی و اندوه دانسته اتد. دیدن لوستر در خواب یعنی زندگی تان دچار تغییرهای ناخوشایندی خواهد شد. دیدن لوستری شكسته در خواب ، یعنی در معامله ای زیان […]

- بار
تعبیر خواب دیدن لوزینه، معنی لوزینه در خواب

تعبیر خواب دیدن لوزینه، معنی لوزینه در خواب

آیا می دانید دیدن لوزینه در خواب چه معنایی دارد؟ لوز  نوعی شیرینی می باشد که بسیار خوش طعم و خوشمزه است. لوز طرفداران بسیاری دارد و هم چنین اگر از خواهان آن هستید می دانید که لوز انواع گوناگونی نیز دارد. دیدن لوز مانند مزه اش شیرین و خوش است و معنایی نیکو در خواب دارد. دیدن لوز در خواب نشانه از ثروت ، خوشی و آرامش دارد. محمد بن سیرین می گوید : […]

- بار
تعبیر خواب دیدن لوح محفوظ، معنی لوح محفوظ در خواب

تعبیر خواب دیدن لوح محفوظ، معنی لوح محفوظ در خواب

  آیا می دانید دیدن لوح محفوظ در خواب چه معنایی دارد؟ لوح محفوظ در خواب دیدن معنای خوبی دارد و تعبیر گران آن را نشانه خوبی در خواب می دانند. لوح محفوظ در خواب دیدن بسیار خوش است اگر چه در دنیای واقعی نیز معنای نیکویی دارد. در این باب معبران تعایبر زیر را نقل کرده اند: محمد بن سیرین می گوید : دیدن لوح محفوظ در خواب، نشانه ی علم و حكمت می […]

- بار
تعبیر خواب دیدن لوبیا، معنی لوبیا در خواب

تعبیر خواب دیدن لوبیا، معنی لوبیا در خواب

  آیا می دانید معنای لوبیا در خواب چه می باشد؟ لوبیا یک گیاه خوراکی می باشد دارای مواد مغذی و مقوی می باشد.می توان گفت جزء مقوی ترین حبوبات است. در مورد دیدن آن در خواب معبران نظرات متفاوت و بسیاری  داده اند. دیدن لوبیا در خواب از دید معبران غربی به معنی نگرانی و استرس می باشد. ممکن است فرزندان شما بیمار شوند.دیدن لوبیا در خواب به معنی اندوه فراوان است. و حتی می […]

- بار
تعبیر خواب دیدن لواشک، معنی لواشک در خواب

تعبیر خواب دیدن لواشک، معنی لواشک در خواب

آیا در خواب لواشک دیده اید و معنای آن را نمی دانید؟ لواشک جزء تنقلات بسیار خوشمزه و  بسیار مورد علاقه ی همه و از هر سن و سالی می باشد. خواب دیدن لواشک در خواب معناهایی متفاوت و براساس کمیت آن نیز تعبیری دگر دارد، اگر فردی در خواب لواشک بدید، یعنی غم و اندوهی دچار او می شود  و گریبانش را  می گیرد. اما اگر زنی جوان خواب لواشک ببیند نوید آمدن فرزند […]

- بار
تعبیر خواب دیدن لنگر – لنگر گاه،معنی لنگر – لنگر گاه در خواب

تعبیر خواب دیدن لنگر – لنگر گاه،معنی لنگر – لنگر گاه در خواب

آیا می دانید معنی لنگر – لنگر گاه در خواب چه می باشد؟ لنگر گاه در خواب دیدن در برخی موارد نیکو و در برخی موارد با ضرر و زیان همراه است. عده ای دیدن آن را سفر می دانند.و برخی نیز معناهایی متفاوت برای آن تعبیر داده اند و دیدنش را نشانه ی بحث و دعوا و مشاجره می دانند. اگر فردی دریانورد باشد و در خواب آن را ببیند، نشانه ی این است که […]

- بار
تعبیر خواب دیدن لنگ شدن،معنی لنگ شدن در خواب

تعبیر خواب دیدن لنگ شدن،معنی لنگ شدن در خواب

آیا میدانید دیدن لنگ شدن در خواب چه می باشد؟ دیدن لنگ شدن در خواب براساس کیفیت و کمیتی آن تعابیری متفاوت دارد. اما باید بدانید در این باره معبران نظرات گوناگونی داده اند و هر کدام معانی جدا برایش ذکر کرده اند. معبران غربی دیدن لنگ شدن در خواب را نشانه ی شکست خوردن در تصمیمات زندگی را می دهد. عده ای هم آن را نشانه ی از دست رفتن نام نیکو ی خود […]

- بار
تعبیر خواب دیدن لگد زدن،معنی لگد زدن در خواب

تعبیر خواب دیدن لگد زدن،معنی لگد زدن در خواب

آیا می دانید معنای لگد زدن در خواب چه می باشد؟ در مورد لگد زدن در خواب معبران نظراتی گوناگون و متفاوت داده اند. دیدن لگد زدن در خواب از نظر معبران خوب نمی باشد. و بیشتر آنها دیدن لگد زدن در خواب رانشانه ی غم و زیان در زندگی دانسته اند. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن لگد زدن درخواب چهار صورت دارد. نقصان شرر. مضرت.غم واندوه.فساد عیال. محمدبن سیرین در این باره می گوید: […]

- بار
تعبیر خواب دیدن لگام – افسار،معنی لگام – افسار در خواب

تعبیر خواب دیدن لگام – افسار،معنی لگام – افسار در خواب

آیا معنای لگام و یا افسار در خواب را می دانید؟ لگام دیدن در خواب معناهایی متفاوت دارد. دیدن لگام و یا افسار در خواب به معنای بد دهانی، بد زبانی، تند گویی می باشد. اما باید بدانید که از نظر معبران دیگر این معانی متفاوت است و معنی راستی و درستی می دهد. محمد بن سیرین روایت کرده است: اگر در خواب بیند لگام او بگسست، دلیل بر نقصان بزرگی او است. اگر بیند چون […]

- بار
تعبیر خواب دیدن لگام، معنی لگام در خواب

تعبیر خواب دیدن لگام، معنی لگام در خواب

آیا می دانید معنای لگام در خواب به چه معنا می باشد؟ لگام دیدن در خواب معناهایی متفاوت دارد. دیدن لگام در خواب به معنای بد دهانی، بد زبانی، تند گویی می باشد. اما باید بدانید که از نظر معبران دیگر این معانی متفاوت است و معنی راستی و درستی می دهد. محمد بن سیرین گوید : اگر در خواب بیند لگام او بگسست، دلیل بر نقصان بزرگی او است. اگر بیند چون اسبان لگان […]

- بار
تعبیر خواب دیدن لقوه، معنی لقوه در خواب

تعبیر خواب دیدن لقوه، معنی لقوه در خواب

آیا می دانید معنای لقوه در خواب چه می باشد؟ لقوه در خواب دیدن از نظر معبران معناهایی متفاوت دارد. جالب است بدانید در این باره معبران به تعبیری مختصر بسنده کرده اند. تعبیرگران معتقد هستند دیدن لقوه در خواب  معنای خوشایندی ندارد. از معران شرقی به صورت زیر تعابیری نقل شده است. محمدبن سیرین می گوید: اگر کسی بیند که رویش از علتِ لقوه کج شد، دلیل که پیش مردم خوار و ذلیل می […]

- بار
تعبیر خواب دیدن استخوان، معنی استخوان در خواب

تعبیر خواب دیدن استخوان، معنی استخوان در خواب

تعبیر خواب استخوان از دید منوچهر مطیعی تهرانی تعبیر خواب پیدا کردن استخوان ، به دست آوردن مال است تعبیر خواب بر سر سفره کسی تکه ای استخوان که گوشت دارد در بشقاب شما می گذارد ، بدون زحمت پول به دست آوردن است تعبیر خواب داشتن استخوان در جیب ، تامین مالی است تعبیر خواب استخوان به دیگران دادن ، کمک از سمت شماست تعبیر خواب نوک پا زدن و دور انداختن استخوان در راه افتاده […]

- بار
تعبیر خواب دیدن استخر، معنی استخر در خواب

تعبیر خواب دیدن استخر، معنی استخر در خواب

تعبیر خواب استخر از دید محمد بن سیرین تعبیر خواب استخر و حوض علم و دانش است تعبیر خواب خود را با آب استخر شستن ، ترک گناه کردن است تعبیر خواب کل آب استخر را خوردن و لذت بردن ، سلامت در طول عمر است و افزایش مال است تعبیر خواب استخر از دید منوچهر مطیعی تعبیر خواب دیدن استخر خالی ، مشغول شدن به کار بیهوده است تعبیر خواب خود را در آب […]

- بار
تعبیر خواب دیدن استخدام، معنی استخدام در خواب

تعبیر خواب دیدن استخدام، معنی استخدام در خواب

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی کار خود را رها کرده‌ای و به کار بهتری مشغول شده‌ای، تعبیرش این است که حال و روز تو بهتر شده و در کسب و کار تو خیر و نیکی به وجود می‌آید . اگر ببینی شغل‌های گوناگونی را انجام می‌دهی، اگر آن کارها خوب باشند، تعبیرش خوبی کار است، ولی اگر آن کارها بد باشند، تعبیرش نیز بدی است، یا اگر ببینی بعضی از شغل‌ها بد و […]

- بار
تعبیر خواب دیدن استحمام، معنی استحمام در خواب

تعبیر خواب دیدن استحمام، معنی استحمام در خواب

لوک اویتنهاو می گوید : درون وان یا خزینه : یک بیماری مهلک در یک رودخانه حمام کردن : قدرت و شجاعت در یک چشمه حمام کردن : بازیافتن سلامتی در یک محیط باز حمام کردن : ازدواج با شخصی ثروتمند در اتاق خود حمام کردن : بی وفایی صابون زدن در حمام : لذت حمام کردن در آبهای عمیق : مراقب خودتان باشید حمام کردن در آبهای سرد : کامیابی حمام کردن در آبهای […]

- بار
تعبیر خواب دیدن اسپندان، معنی اسپندان در خواب

تعبیر خواب دیدن اسپندان، معنی اسپندان در خواب

ابراهيم كرماني گويد: اگر اسپندان ديد، دليل غم بود. اگر بيند اسپندان همي خورد، دليل كه به قدر آن وي را غم و اندوه رسد. اگر بيند كسي اسپندان بدو داد، دليل كه غمي از آن كس بر دل وي حاصل شود. اگر ديد او اسپندان به كسي داد، غمي از او بر دل وي حاصل گردد. اسماعيل بن اشعث گويد: اگر اسپندان داشت، لكن نخورد يا به كسي داد، يا از خانه بيرون افكند، […]

- بار
تعبیر خواب دیدن اسپند، معنی اسپند در خواب

تعبیر خواب دیدن اسپند، معنی اسپند در خواب

در مورد اسپند به طور کلي اين نوع بخور کردن و دود کردن نشانه هر چيز مي تواند باشد. يا بيم و هراس گنگ و مبهمي که در مورد آينده خويش داريم و يا گوياي شهرت طلبي و زياده خواهي است و تمايل شديد به محبوب بودن و مورد توجه ديگران قرار گرفتن که البته تشخيص آن با خود خواب بيننده است. ما کندر و اسفند را از بيم چشم زخم حسودان و بد چشمان به […]

- بار
تعبیر خواب دیدن اسباب سفر، معنی اسباب سفر در خواب

تعبیر خواب دیدن اسباب سفر، معنی اسباب سفر در خواب

لوک اويتنهاو مي گويد : ديدن : از دست دادن شغل شما را تهديد ميکند سفر کردن با بار بسيارزياد : غم و غصه و يا خرج بيهوده درکتاب سرزمين روياها آمده است : اسباب سفر درخانه : يك مسافرت در پيش است . اسباب سفر در خيابان : وسائل شخصي شما ربوده ميشود . نمي توانيد اسباب سفرتان را پيدا كنيد : ديگران سعي دارند شما را تحريك كنند . اسباب سفر اشخاص ديگر […]

- بار
تعبیر خواب دیدن اسباب بازی، معنی اسباب بازی در خواب

تعبیر خواب دیدن اسباب بازی، معنی اسباب بازی در خواب

تعبیر خواب اسباب بازی از دید منوچهر مطیعی تهرانی تعبیر خواب دیدن عروسک ، بی اعتقادی و سست اراده بودن است تعبیر خواب عروسک دادن به دیگری ، نیرنگ و فریب است تعبیر خواب دختر جوانی که عروسک ببیند ، عشق است تعبیر خواب زن جوانی که عروسک ببیند ، فرزند است تعبیر خواب اسب چوبی ، غرور است تعبیر خواب طناب بازی ، منصرف شدن از کاری بیهوده است تعبیر خواب اسباب بازی های […]

- بار
تعبیر خواب دیدن اسب، معنی اسب در خواب

تعبیر خواب دیدن اسب، معنی اسب در خواب

تعبیر خواب اسب از دید حضرت امام جعفر صادق ع دیدن اسب در خواب بر ۵ حالت تعبیر می شود عزت و احترام , مقام و مرتبت , فرمانروایی , بزرگی و عظمت , خیر و برکت اگر ببیند حیوانی سوار بر اسب اوست دلیل بر خیانت زنش به اوست حضرت دانيال گويد: اسب تازي را به خواب ديدن، دليل بزرگي و عز و جاه بود. اگر ديد بر اسب تازي نشسته بود و آن […]

- بار
تعبیر خواب دیدن اسارتگاه، معنی اسارتگاه در خواب

تعبیر خواب دیدن اسارتگاه، معنی اسارتگاه در خواب

تعبیر خواب اسارتگاه ۱ـ ديدن اسارتگاه در خواب ، علامت آن است كه به بدبختیدجار خواهيد شد . ۲ـ اگر خواب ببينيد فردیاز اسارتگاه آزاد میشويد ، علامت آن است كه سرانجام از شر بدبختی و نوميدی خود را آزاد خواهيد ساخت . آنلی بیتون می گوید: اگر خواب ببینید اسیر شده اید، نشانه آن است که احتمالاً درگیر خیانتی خواهید شد، که اگر نتوانید آن را حل و فصل کنید، بدبخت و نومید می شوید. اگر […]

- بار
تعبیر خواب دیدن اسارت، معنی اسارت در خواب

تعبیر خواب دیدن اسارت، معنی اسارت در خواب

 تفسیر و تعبیری که آنلی بیتون برای اسارت و اسیر شدن بیان کرده است بدین صورت است که به بدبختی و سرانجامی پر از نا امیدی دچار خواهید شد. تعبیر خواب اسیر شدن آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید اسیر شده‌اید، نشانه آن است که احتمالاً درگیر خیانتی خواهید شد، که اگر نتوانید آن را حل و فصل کنید، بدبخت و نومید می‌شوید. اگر در خواب ببینید کسی زندانی شده است، نشانه‌ی آن است که شغلی […]

- بار
تعبیر خواب دیدن اژدها، معنی اژدها در خواب

تعبیر خواب دیدن اژدها، معنی اژدها در خواب

لوک اویتنهاو می‌گوید: اژدها: موقعیت ناجور یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن اژدها دشمن بزرگ باشد آنلی بیتون می‌گوید: دیدن اژدها در خواب، نشانه آن است که بر نفس شما شهوات تسلط می‌یابد و ممکن است به دیگران اجازه دهید از تمایلات و هوا و هوس‌های شما سوء استفاده کنند، باید بر هوا و هوس و نفس خود تسلط پیدا کنید. محمدبن سيرين گويد: اژدها به خواب ديدن، دشمن بزرگ و قوي بود. اگر بيند اژدهائي داشت، دليل […]

- بار
تعبیر خواب دیدن ازدواج-تاهل، معنی ازدواج-تاهل در خواب

تعبیر خواب دیدن ازدواج-تاهل، معنی ازدواج-تاهل در خواب

محمدبن سيرين گويد: اگر بيند زن خواست، دليل كه شرف و بزرگي اش زايل شود، اگر زن مرده را به زني كرد و با وي جمع گرديد، دليل كه از ملك و مال آن زن او را چيزي حاصل شود. اگر بيند با آن زن جمع نشد، دليل كه چيزي اندك ازمال وي را حاصل شود. اگر زني بيند او را مرده به زني گرفت و در سراي زن با وي جمع شد، دليل كه […]

- بار
تعبیر خواب دیدن از دست دادن تعادل، معنی از دست دادن تعادل در خواب

تعبیر خواب دیدن از دست دادن تعادل، معنی از دست دادن تعادل در خواب

از دست دادن تعادل در خواب نشانه این است که در بیداری با بی دقتی کارهایتان را انجام می دهید و اگر ببینید دیگران تعادل خود را از دست می دهند، بی دقتی آنان به نفع شما خواهد بود. آنلی بیتون می گوید: ۱ـ اگر خواب ببینید ناگهان روی چیزی می خورید و تعادل خود را از دست می دهید ، نشانة آن است که با بی دقتی وظایف خود را انجام خواهید داد. ۲ـ […]


توضیحات