دانلود کتاب تعبیر خواب دعا علائم عتیقه کتاب گنج كشف كردن طلسم باستان شناسی

بایگانی‌ها تعبیر خواب - صفحه 10 از 15 - گنج - کانال تلگرام- دعا - تعبیر خواب - دفینه یابی زیرخاکی عتیقه علائم دعای علوم غریبه

توضیحات

دانلود مجموعه 200 کتاب علوم غریبه و طلسمات نایاب نسخه خطی با قیمت ارزان40 هزار تومان

دانلود مجموعه 200 کتاب علوم غریبه و طلسمات نایاب نسخه خطی با قیمت ارزان

بزرگترین مجموعه کتابهای آموزش علوم غریبه و متافیزیک و دعانویسی و شکستن طلسمات در ایران
- بار
تعبیر خواب دیدن مدح_ستودن، معنی مدح-ستودن در خواب

تعبیر خواب دیدن مدح_ستودن، معنی مدح-ستودن در خواب

در تعبیر مدح و ستودن در خواب تعابیری بسیار نقل شده است. عده ای بر این باور هستند،که دیدن مدح در خواب یعنی شما در حال انجام کاری هستید که هیچ بررسی روی آن نکرده اید، بدون تحقیق و مطالعه می خواهید تصمیم بزرگی انجام دهید، مدح در خواب دیدن یعنی بدون مطالعه و تفکر کاری را می خواهید پیش ببرید. یکی از معبران بزرگ جهان  به نام لوک اویتنهاو درباره دیدن ستایش کردن در […]

- بار
تعبیر خواب دیدن آشتی ، معنی آشتی در خواب

تعبیر خواب دیدن آشتی ، معنی آشتی در خواب

حضرت امام جعفر صادق فرماید: آشتی در خواب، دلیل کند بر سه وجه است. بر درازی عمر بر قوت و نیرومندی بر سیرت و اعتقاد پسندیده منوچهر مطیعی تهرانی گوید: آشتی کردن همچنان که دربیداری خوب است در خواب نیز صورتی نیکو می‌تواند داشته باشد اما اگر با کسی آشتی کردید که در بیداری با او قهر هستید نشان آن است که بد او را می‌خواهید و کینه ای از او به دل دارید ولی اگر […]

- بار
تعبیر خواب دیدن آغوش ، معنی آغوش در خواب

تعبیر خواب دیدن آغوش ، معنی آغوش در خواب

بسته به این که چه کسی را در آغوش می گیرید تعبیرش فرق دارد. اگر یک غریبه و ناشناس  که جنس مخالف نیز می باشد را بغل کرده و در آغوش می گیرید به یک سود و منفعت خواهید رسید. لوک اویتنهاو می‌گوید: کسی را بغل کردن: نیکبختی در عشق آنلی بیتون می‌گوید: اگر در خواب دیدید کسی را بغل می‌کنید، به این معنا است که در عشقتان دچار شکست می‌شوید روزی موسی زوار عطار […]

- بار
تعبیر و معنی دیدن آسیاب در خواب

تعبیر و معنی دیدن آسیاب در خواب

تعبير آسياب در خواب بر پنج وجه است پادشاه،رئيس،ثروت،مرد دلير آسياب در خواب به مفهوم جنگ ، دشمني و دعوا استاگر خود را در آسياب ببينيد ، تعبيرش آن باشد که با کسي به نزاع بر خواهد خاست اگر در خواب ببيند که در آسياب خودش است ، در دعوا پيروز مي شود اگر ببيند به تماشاي آسياب بي غله ايستاده است ، دليل آن باشد که به سفر مي رود اگر سنگ آسيابي را […]

- بار
تعبیر و معنی دیدن آسیابان درخواب

تعبیر و معنی دیدن آسیابان درخواب

دیدن آسیابان در خواب، نشانه این است که محیط پیرامونتان امیدوار کننده خواهد شد. اگر زنی خواب ببیند تلاش آسیابان برای راه اندازی آسیاب با شکست مواجه می شود، تصورات او درباره ثروت شوهر یا نامزدش به یأس مبدل می گردد.محمد ابن سیرین می گوید: تعبیر دیدن آسیابان در خواب، مردی است که روزی مردم دست اوست. اگر آسیابان جوان باشد، به تاویل نیکو باشد و اگر ببیند که آسیاب با کمک خر یا شتر […]

- بار
تعبیر و معنی آسیب درخواب

تعبیر و معنی آسیب درخواب

▪آنلی بیتون میگوید:۱ـ اگر خواب ببینید آسیبی به شما وارد آمده است ، دلالت بر آن دارد که گرفتاری ، شما را تهدید می کند.۲ـ اگر خواب ببینید در مقابل ضربهای که به شما می خورد از خود دفاع می کنید ، نشانه به دست آوردن پست و مقامی بالاتر در شغل است▪.لیلا برایت میگوید:اگر در خواب دیدید که آسیبى شما را تهدید مى‏کند، علامت آن است که گرفتارى و خطرى در زندگى شما را […]

- بار
تعبیر و معنی  دیدن آش در خواب

تعبیر و معنی دیدن آش در خواب

دیدن آش در خواب با توجه به طعم و مزه آن مسیر تعیین تعبیر خواب مشخص می گردد. به طور مثال آش شور و یا ترش و یا تند تعابیر مختلفی با یکدیگر دارند اگر آش طعم بدی نداشته باشد تعبیرش نعمت و روزی است.منوچهر مطیعی تهرانی گوید: رشته، رشته امید است و خیر و برکت و نعمت. رشته را از خمیر آرد تهیه می کنند و چون آرد و خمیر آرد و گندم و […]

- بار
تعبیر و معنی دیدن آشپزخانه در خواب

تعبیر و معنی دیدن آشپزخانه در خواب

دیدن آشپزخانه در خواب، علامت آن است که حوادثی ناگهانی، شما را غمگین خواهد ساخت.دیدن آشپزخانه در خواب، دلالت بر این دارد که بر اثر حوادث غیرمترقبه دچار غم و غصه خواهید شد.دیدن آشپزخانه در خواب دلیل بر آن است که دوست شما از راه دور برای شما سوغاتی میاورد و یا به یک مهمانی بزرگ دعوت می‌شوید.کتاب سرزمین رویاها: خواب یک آشپزخانه: حرفهای بسیار زشتی پشت سر شما خواهند زد. تعبیر خواب آشپزخانه مرتب […]

- بار
معنی و تعبیر دیدن آشغال درخواب

معنی و تعبیر دیدن آشغال درخواب

محمد بن سیرین گوید : اگر بیند كه شغال جنگ كرد، دلیل است كه با خویشان خصومت كند. اگر بیند كه شغال خود را بر وی می مالید، دلیل كه از كسی نترسد. اگر بیند كه شغال بازی می كرد، دلیل است عاشق زنی گردد. اگر بیند كه گوشت شغال می خورد، دلیل است از بیماری شفا یابد. اگر وام دارد، بگذارد و موی و گوشت و استخوانِ شغال، دلیل است برمال.یوسف نبی علیه السلام […]

- بار
معنی و تعبیر آشتی کردن در خواب

معنی و تعبیر آشتی کردن در خواب

خواب آشتی یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم آشتی در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب آشتی می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب آشتی را مطالعه نمایید و متوجه شوید آشتی چه تعبیری داردتعبیر خواب آشتی از دید حضرت امام جعفر صادق ع تعبیر خواب آشتی سه چیز است عمر دراز – نیرومندی – بر سیرت و اعتقاد پسندیده تعبیر خواب آشتی کردن با کسی که در بیداری با […]

- بار
تعبیر خواب دیدن آشیانه پرندگان

تعبیر خواب دیدن آشیانه پرندگان

محمدبن سيرين گويد:اگر بيند پرنده داشت و از دست او بپريد و ديگر بار به دست او آمد، دليل كه حاجت او روا شود. اگر بيند پريد، دليل كه بعضي از مال او برود.لوک اویتنهاو می گوید: دیدن آشیانه به معنی عاشق شدن، درست کردن آن تعبیرش عروسی و آشیانه خالی به معنی ضرر یا غیبت طولانی است. دیدن آشیان پرندگان در خواب، نشانه آن است که به کاری سودآور علاقمند خواهید شد. اگر زنی […]

- بار
تعبیر خواب , خواب دیدن در آغوش گرفتن کسی

تعبیر خواب , خواب دیدن در آغوش گرفتن کسی

آغوش گرفتن اگر جنبه شيطاني داشته باشد تعبير ندارد . گرفتن بدون جنبه شهوي قابليت تعبير پيدا مي کند و غالبا خوب است …اگر آشنايي که محرم شما محسوب مي گردد در آغوش بگيريد نشان صلح و دوستي است و صفا و نعمت در محيط خانوادگي . اگر نا آشنا و بيگانه اي را در آغوش گرفتيد که از جنس مخالف باشد نفعي عايدتان مي گردد . اگر يکي از آشنايان را که با شما […]

- بار
تعبیر خواب دیدن آسمان، معنی آسمان در خواب

تعبیر خواب دیدن آسمان، معنی آسمان در خواب

اگر فردی در خواب ببیند که به آسمان می رود و دیگر نمی خواهد برگرد و همیشه آن جا خواهد ماند بدین تعبیر می شود که به مقام بزرگی می رسد.  بعضی ار معربان می گویند اگر کسی در خواب ببیند که در آسمان است یعنی به سفر خواهد رفت، سفری که خیلی خوب است. اگر در خواب ببیند که در آسمان می پرد یعنی سفری پر برکت دارد ولی اگر ببیند که می پرد […]

- بار
تعبیر خواب دیدن آستین، معنی آستین در خواب

تعبیر خواب دیدن آستین، معنی آستین در خواب

معنی آستین در فرهنگ فارسی معین ۱ – قسمتی از جامه که از شانه تا مچ دست را می پوشاند. ۲ – مقدار چیزی که در آستین جا شود. ۳ – طریقه ، راه . آستین بالا زدن کنایه از: همت کردن ، اقدام کردن . دیدن آستین بلند در خواب نشانه افتخار است.     دیدن آستین کوتاه در خواب نشانه ضرر است. دیدن آستین گشاد در خواب نشانه خشم و عصبانیت است.  

- بار
تعبیر خواب دیدن  آزار ، معنی  آزار در خواب

تعبیر خواب دیدن  آزار ، معنی  آزار در خواب

دیدن  خواب آزار همان طور که از نامش مشخص است خوب نیست و واقعا آزاری را در پی دارد. حال بسته به این که در خواب مورد آزار قرار گرفته اید یا کسی را مورد آزار قرار می دهید تعبیرش متفاوت است. اگر در خواب دیدید که کسی شما را آزار می دهد و اذیت می کند به این تعبیر می شود که شما دشمنانی دارید که شما را شکست خواهند داد. اگر در خواب […]

- بار
تعبیر خواب دیدن  آزمایشگاه ، معنی  آزمایشگاه در خواب

تعبیر خواب دیدن  آزمایشگاه ، معنی  آزمایشگاه در خواب

دیدن خواب آزمایشگاه خوب نیست و تعبیر جالبی ندارد. اگر در خواب ببینید که در یک آزمایشگاه هستید و مشغول آزمایشاتی هستید که اشیا مختلف رو به طلا تبدیل کنید به این تعبیر می شود که بیننده خواب دارد در آینده به طراحی نقشه هایی خیلی جالب و بزرگ می پردازد ولی در نهایت شکست می خورد. حال اگر در خواب ببینید که در آزمایشگاهی مشغول کار هستید به این تعبیر می شود که در […]

- بار
تعبیر خواب دیدن مدال گرفتن، معنی مدال گرفتن در خواب

تعبیر خواب دیدن مدال گرفتن، معنی مدال گرفتن در خواب

نشان یا مدال (Medal)  شیء گرد کمی بزرگتر از سکه‌های رایج است که بیشتر آن ها از فلز هستند. نشان‌ها معمولاً بعنوان جایزه و تشویق یا قدردانی به اشخاص و … اهدا می شود و یادبودی ارزشمند می باشد. اگر کسی در خواب دید که مدال و نشانی را بدست آورد یعنی با اراده زیاد و همت فراوان به مقام بالایی خواهید رسید. اگر کسی در خواب دید که مدال یا نشان خود را گم کرده […]

- بار
تعبیر خواب دیدن مداد، معنی مداد در خواب

تعبیر خواب دیدن مداد، معنی مداد در خواب

حضرت امام جعفر صادق در دیدن مداد می فرماید : تعبیر مداد دیدن در خواب به چهار مورد می ماند اول به معنای بزرگی گفته می شود و دیگری به معنای رامش است و پس از آن به معنی زندگی و خوشبختی و بعد از آن به معنی شادی و خوشحالی است. محمد بن سیرین : اگر کسی در خواب یک مداد را دید یعنی به آرزو هایش می رسد. اگر کسی در خواب دید […]

- بار
تعبیر خواب دیدن مَد، معنی مَد در خواب

تعبیر خواب دیدن مَد، معنی مَد در خواب

تعبیر جزر و مد در خواب چه می باشد؟ جزر و مد بالا رفتن و پايين آمدن بخش بزرگي از آب است. جزر و مدها هنگامی که زمین و ماه به یکدیگر می رسند، درست مثل آهن رباها که یکدیگر را جذب می کنند جزر و مد ایجاد می شود. منوچهر مطیعی تهرانی نقل کرده است: دیدن دریا در خواب تنها به معنی پادشاه نیست در زمان های قدیم که دارای مقام و شوکت پادشاهان بوده اند، اگر به […]

- بار
تعبیر خواب دیدن مُخَنّث، معنی مُخَنّث در خواب

تعبیر خواب دیدن مُخَنّث، معنی مُخَنّث در خواب

اگر در خواب دیده اید مُخَنّث شده اید و معنی آن را نمی دانید، در مطالب زیر می توانید معانی آن را بصورت کامل مشاهده کنید.اگر چه دیدن آن در خواب نشانه ی خوبی از زندگی شما نمی دهد و شما را فردی ناباب با دوستانی شر و بد وصف کرده است. مُخَنّث به مردی می گویند که خود را به صورت زن درمی آورد و رفتار زنانه دارد که متأسفانه در دنیای امروز، مردان […]

- بار
تعبیر خواب دیدن مخنث، معنی مخنث در خواب

تعبیر خواب دیدن مخنث، معنی مخنث در خواب

اگر در خواب دیده اید مخنث شده اید و معنی آن را نمی دانید، در مطالب زیر می توانید معانی آن را بصورت کامل مشاهده کنید.اگر چه دیدن آن در خواب نشانه ی خوبی از زندگی شما نمی دهد و شما را فردی ناباب با دوستانی شر و بد وصف کرده است. مخنث در فرهنگ فارسی معینبه به معنی  مردی  است ، که در جماع ضعیف باشد و حالات زنانه داشته باشد مخنث کنایه از بی […]

- بار
تعبیر خواب دیدن مخترع، معنی مخترع در خواب

تعبیر خواب دیدن مخترع، معنی مخترع در خواب

دیدن مخترع در خواب چه معنایی دارد؟ اگر شما در خواب مخترع را دیده اید باید به شما تبریک بگوییم زیرا شما بزودی ثروتمند خواهید شد. هم چنین رتبه ای بالا در علم بدست می آورید.در مسائل مختلف زندگی خود به موفقیت خواهید رسید. تعبیر گری در این باب می گوید: اگر کسی در خواب مخترعی را دید یعنی در  علم رتبه ای بدست خواهد آورد و به مقامی می رسد، مخترع دیدن در خواب […]

- بار
تعبیر خواب دیدن محراب، معنی محراب در خواب

تعبیر خواب دیدن محراب، معنی محراب در خواب

آیا می دانید دیدن محراب در خواب چه معنایی دارد؟ محراب در خواب دیدن بسیار نیکو می باشد. دیدن آن در خواب به معنای پادشاهی و حاکمیت است. به این معنی می باشد که شما در شهر خود به عنوان کدخدا می باشید. و دیگران را پند و اندرز خواهید داد.به هر صورت دیدن محراب در خواب بسیار خوش است. حضرت امام جعفر صادق در دیدن محراب می  فرماید : اگر کسی در خواب  محراب را […]

- بار
تعبیر خواب دیدن محبره، معنی محبره درخواب

تعبیر خواب دیدن محبره، معنی محبره درخواب

آیا می دانید دیدن محبره در خواب چه معنایی دارد؟ محبره در خواب دیدن به معنای زیبایی و کدبانویی دارد و نشان از منفعت و سودی فراوان خواهد داشت. در دیدن آن معبران نظرات بسیاری را داده اند که در این باب تعبیرگران به صورت زیر تعبیر کرده اند. محبره در فرهنگ دهخدا به معنای  دوات . سیاهی دان . دویت . مرکب دان می باشد. ناصر خسرو  شعری در این باب بسیار زیبا سروده اند: از […]

- بار
تعبیر خواب دیدن مچ پا،معنی مچ پا در خواب

تعبیر خواب دیدن مچ پا،معنی مچ پا در خواب

آیا می دانید دیدن مچ پا در خواب چه معنایی دارد؟ دیدن مچ پا در خواب اصلا معنای خوشی ندارد . ممکن است شما مورد توهین کسی قرار بگیرید.معشوقه تان شما را تنها بگذارد و شما را غمگین کند.اما در مچ پا احوالات بسیار وجود دارد و در احوالات آن معانی بسیار. معبران در این باره مانند زیر روایت کرده اند: اگر کسی مچ پایی در خواب را دید یعنی همسر شما به شما توهین می […]

- بار
تعبیر خواب دیدن مجلس رقص، معنی مجلس رقص در خواب

تعبیر خواب دیدن مجلس رقص، معنی مجلس رقص در خواب

آیا می دانید دیدن مجلس رقص در خواب چه معنایی دارد؟ رقص در خواب معنای خوبی ندارد و نشان از غم و اندوه دارد.ممکن است به بیماری دچار شوید. زندگی شما از اندوه پر می شود.خبری ناگوار به شما خواهد رسید.ممکن است آبروی شما در خطر باشید. اگر در خواب رقص را دیدید بسیار مراقب باشید. محمدبن سيرين در دیدن رقص در خواب می گويد: رقصیدن در خواب معنای خوبی ندارد و نشانه ی اندوه است. […]

- بار
تعبیر خواب دیدن مجلس، معنی مجلس در خواب

تعبیر خواب دیدن مجلس، معنی مجلس در خواب

آیا می دانید دیدن مجلس در خواب چه معنایی دارد؟ دیدن مجلس در خواب نشان خوبی ندارد برخی از معبران می گویند دیدن مجلس در خواب به معنی بلا و مصیبتی عظیم دارد.مجالس ها نیز با هم متفاوت می باشد.مجلس رقص در خواب به معنی هوا و هوس می باشد.دیدن آن در خواب خوش نمی باشد. محمد بن سیرین در دیدن مجلس می گوید : کسی درمجلس دانش نشسته است و به تفسیر و توضیح […]

- بار
تعبیر خواب دیدن مجسمه، معنی مجسمه در خواب

تعبیر خواب دیدن مجسمه، معنی مجسمه در خواب

آیا می دانید دیدن مجسمه در خواب چه معنایی دارد؟ دیدن مجسمه در خواب معنایی خوبی ندارد، نشان از خیانت در امانت دارد. دیدن آن در خواب نشان از غم و ناراحتی در زندگی شما دارد. عده ای دیگر می گویند دیدن مجسمه حاکی از خبرهای خوش دارد. حضرت امام جعفر صادق در دیدن مجسمه می فرماید : کسی مجسمه ای در خواب می بیند سه دلیل دارد که برای شما بیان می کنیم: امام […]

- بار
تعبیر خواب دیدن مجامعت، معنی مجامعت در خواب

تعبیر خواب دیدن مجامعت، معنی مجامعت در خواب

آیا می دانید دیدن مجامعت در خواب چیست؟ دیدن مجامعت در خواب در احوالات بسیار آن متعدد می باشد. دیدن مجامعت در خواب نشان از برآورده شدن حاجات شما دارد. اما عده ای نظر دیگری دارند و آن را نه تنها برآورده شدن حاجات نمی دانند، بلکه ضرر و زیان برای شما عنوان کرده اند. برخی از معبران دیدن آن در خواب را نشان از ازدواجی خوش یمن می دانند و تولد فرزندی بسیار زیبا. […]

- بار
تعبیر خواب دیدن مثقبه، معنی مثبقه در خواب

تعبیر خواب دیدن مثقبه، معنی مثبقه در خواب

تعبیر خواب مثبقه چه می باشد؟ در دیدن مثبقه معبران ، تعبیر های بسیاری روایت کرده اند، بصورت کلی معنای خوبی ندارد و نشانه شر و بدی در زندگی است.فردی حیله گر در زندگی شما وجود دارد و شما را آسیب می رساند. باید حواس خود را جمع کنید و مراقب زندگی تان باشید.معبران می گویند دیدن مثبقه در خواب به معنای زور گیری از مردم هم می باشد. محمد بن سیرین در دیدن مثبقه در […]

- بار
تعبیر خواب دیدن متورم-آماسیده، معنی متورم-آماسیده در خواب

تعبیر خواب دیدن متورم-آماسیده، معنی متورم-آماسیده در خواب

تعبیر خواب متورم چه می باشد؟ دیدن متورم در خواب به این معنی می باشد که شما فردی بسیار خود شیفته می باشید. اگر فردی در این دنیا دچار خود شیفتگی شود، همانطور که می دانید به دنیا و لذات آن می پیوندد. وابستگی به دنیا عواقب خوبی نخواهد داشت و شما را از معنویات و آخرت خود دور خواهد کرد.   کسی در خواب میبیند که صورتش متورم شده است یعنی دچار لذت دنیا […]

- بار
تعبیر خواب دیدن مبل – مبلمان، معنی مبل- مبلمان در خواب

تعبیر خواب دیدن مبل – مبلمان، معنی مبل- مبلمان در خواب

آیا می دانید دیدن مبل در خواب چه تعبیری دارد؟ دیدن مبل در خواب بسیار خوب است و نشان از احترام دیگران بر شما دارد.دیدن مبل بسیار نیکو می باشد. اگر کسی در خواب مبل را ببیند به معنی سعادت همراه با کامیابی هم برای او و هم برای خانواده اش می باشد. امید وار هستیم که شما دوستان و همراهان عزیز ما ،همواره خواب مبل که بسیار نیکو است را در خواب  ببینید. دیدن […]

- بار
تعبیر خواب دیدن سوهان(مبرد)، معنی سوهان (مبرد) در خواب

تعبیر خواب دیدن سوهان(مبرد)، معنی سوهان (مبرد) در خواب

آیا می دانید دیدن مبرد در خواب دیدن به چه معنی است؟ مبرد (Refrigerant) موادی است که  که با جذب حرارت از ماده ای ، خودش تبخیر می شود و محیط اطراف را خنک می کند. مبرد به معنای سوهان نیز می باشد. تعبیر گران در دیدن مبرد نظراتی بسیار داده اند و بسیار دیدن آن در خواب را به نیکی می دانند. کسی درخواب دید که مبرد داشت و رنگ آهن هم به آن میزد […]

- بار
تعبیر خواب دیدن مبتلا شدن، معنی مبتلا شدن در خواب

تعبیر خواب دیدن مبتلا شدن، معنی مبتلا شدن در خواب

آیا می دانید دیدن مبتلا شدن در خواب چگونه تعبیر می شود؟ دیدن مبتلا شدن در خواب طبق احوالات آن معانی بسیاری دارد.عده ای از معبران دیدن آن در خواب را نیکو خوانده اند.آنها می گویند دیدن مبتلا شدن در خواب نشانه ای بر فراخ و زندگی پر باری است که برای شما رقم خواهد زد. تعبیرگران غربی در این باره می گویند دیدن مبتلا شدن در خواب خوب نمی باشد و نشان از ضرر […]

- بار
تعبیر خواب دیدن مبارزه-مبارزه کردن، معنی مبارزه-مبارزه کردن در خواب

تعبیر خواب دیدن مبارزه-مبارزه کردن، معنی مبارزه-مبارزه کردن در خواب

تعبیر مبارزه در خواب چگونه است؟ مبارزه در خواب دیدن تعابیری بسیار دارد.در برخی روایات معانی خوش دارد و در برخی احوالات معانی بدی خواهد داشت.بعضی معبران اعتقاد دارند دیدن مبارزه در خواب هم نشانه ای از دلیری و استواری زنان در جبهه مشکلات در زندگی  دارد.شما در مشکلات بسیار سخت کوش هستید و زود از پای در نمی آیید.اما در برخی مواقع تعابیر خوبی ندارد.معبران در این باب سخنانی به صورت زیر را روایت […]

- بار
تعبیر خواب دیدن ماکیان، معنی ماکیان در خواب

تعبیر خواب دیدن ماکیان، معنی ماکیان در خواب

ماکیان در خواب دیدن چه تعبیری دارد؟ ماکیان به گروهی  از پرندگان اهلی گفته می‌شود، که بدست انسانها برای جمع‌آوری تخم مرغ و یا کشتنشان برای گوشت استفاده می شود. و یا اینکه پر آن ها مورد بهره انسان ها قرار  می گیرد. معبران در مورد دیدن ماکیان این چنین نقل کرده اند: ماکیان را اگر در خواب دیدید نشانه ی سه صورت در زندگی می باشد. اول اینکه زنی با زیبایی تمام نصیب شما می […]

- بار
تعبیر خواب دیدن ماهی گیر-صیاد ،معنی ماهی گیر-صیاد در خواب

تعبیر خواب دیدن ماهی گیر-صیاد ،معنی ماهی گیر-صیاد در خواب

تعبیر صیاد در خواب چگونه است؟ صیاد در خواب دیدن به معنی سعادت و رسیدن به کامیابی بزرگی می باشد. اگر شما در خواب صیاد را دیدید یعنی خبرهای خوشی به شما خواهد رسید. دیدن صیاد در خواب به معنای خوشبختی می باشد. امیدوار هستیم شما همواره خواب های خوبی را ببینید. تعبیرگران در این باب به روایت زیر روایت کرده اند: اگر در خواب دیدی که در حال ماهیگیری بوده ای و شکار ماهی […]

- بار
تعبیر خواب دیدن ماهی خواره، معنی ماهی خواره در خواب

تعبیر خواب دیدن ماهی خواره، معنی ماهی خواره در خواب

آیا می دانید دیدن مرغ ماهی خوار در خواب چگونه است؟ مرغ ماهی‌خوار پرنده‌ای است پابلند که در آب‌های شیرین یا آب‌های ساحلی زندگی می‌کند. تمام این پرندگان از جانوران کوچک روی زمین تغذیه می‌کنند. این پرندگان، در آسمان آهسته و بسیار زیبا پرواز می‌کنند.در ایران ۱۳ گونه از سرده ماهی خواره شناسایی شده‌اند که ۹ گونه آن به صورت بومی و مهاجر عبوری در گیلان وجود دارندکه هفت گونه آن در تالاب کرفستان شهرستان […]

- بار
تعبیر خواب دیدن ماهی،معنی ماهی در خواب

تعبیر خواب دیدن ماهی،معنی ماهی در خواب

آیا می دانید دیدن ماهی در خواب به چه صورت می باشد؟ دیدن ماهی در خواب به معنای روزی می باشد.بیشتر معبران چه آنها که شرقی هستند و چه آنها که غربی اند این را تایید کرده اند.آنها اعتقاد دارند دیدن ماهی در خواب به معنای سود و منفعت می باشد.ماهی رنگهای متنوع و فراوانی دارد و طبق رنگبندی آن تعابیر آن بسیار زیاد می باشد. در مطالب زیر به تفصیل دیدن ماهی در خواب […]

- بار
تعبیر خواب دیدن ماه مهر،معنی ماه مهر در خواب

تعبیر خواب دیدن ماه مهر،معنی ماه مهر در خواب

دیدن مهر در خواب چه معنای دارد؟ مهر نام یکی از ایزدان است. در گاه‌شماری زرتشتی شانزدهمین روز هرماه نیز به این ایزد تعلق دار و روز شانزدهم مهرماه، جشن مهرگان برگزار می‌شود. واژهٔ مهر به واژهٔ هندوایرانی بر می گردد که نام ایزدی ودایی، ایرانی و زرتشتی است. مهر  هفتمین ماه سال هجری خورشیدی است و در گاه‌شماری رسمی ایران و افغانستان همواره ۳۰ روز دارد و از روز ۱۸۷م سال آغاز شده و در […]

- بار
تعبیر خواب دیدن ماه، معنی ماه در خواب

تعبیر خواب دیدن ماه، معنی ماه در خواب

دیدن ماه در خواب چگونه تعبیری دارد؟ دیدن ماه در خواب بسیار خوش است.دیدن آن در خواب نشانه ی عشقی بسیار سرشار دارد.که زندگی بر پایه ی آن می چرخد.عده ای دیگر زن در خواب را نشانه ی زنی زیبا با کمالات بسیار می دانند.زنی که هم زیبایی ظاهری و هم باطنی دارد.عده ای خواب ماه دیدن را شادی می دانند.اما  معبان غربی در برخی حالات معنای آن را خوب ندانسته اند که در مطالب […]

- بار
تعبیر خواب دیدن مامینا،مامینا در خواب

تعبیر خواب دیدن مامینا،مامینا در خواب

مامینا در خواب دیدن چگونه است؟ معبران در دیدن مامینا نظرات و تعبیر های گوناگونی داشته اند و دلیل دیدن مامینا در خواب این است که زندگی شما را غم فرا گرفته است و در اندوه دست و پنجه نرم می کنید. تعبیرگری در دیدن مامینا این چنین گفته است: اگر کسی در زمانی خاص یا غیر خاص مامبینا را در خواب دید،یعنی غم و اندوه به خانه ی تان خواهد آمد. تعبیرر خواب دیدن […]

- بار
تعبیر خواب دیدن مامیزان، معنی مامیزان در خواب

تعبیر خواب دیدن مامیزان، معنی مامیزان در خواب

آیا می دانید دیدن مامیزان در خواب چه تعبیری دارد؟ در مورد دیدن مامیزان تعبیر هایی اندکی آمده است دیدن مامیزان در خواب معنای خوبی ندارد. بسیاری از معبران تعبیر آن را بیماری می دانند. دیدن مامیزان در خواب در زندگی شما شر و بدی است و نشان دهنده یک بیماری یا مرض  می باشد. در دیدن مامیزان محمد بن سیرین به صورت زیر تعبیری را نقل کرده است. محمد بن سیرین گوید : اگر […]

- بار
تعبیر خواب دیدن آسایش ، معنی آسایش در خواب

تعبیر خواب دیدن آسایش ، معنی آسایش در خواب

مترادف آسایش: آرامش، آسودگی، استراحت، ترفیه، تن آسانی، تنعم، راحت، راحتی، رفاه، سکون، شادکامی، فراغ، فراغت متضاد آسایش: دغدغه، سختی، مشقت، ناآرامی اگر کسی در خواب ببیند که به آسایش و رفاه و ثروت رسیده است و بیننده خواب زن باشد نشان دهنده آن است که به لذت ها ناپایدار و فریبنده دست پیدا می کند و این خواب یک هشدار و تلنگر برای زنان است تا به فکر جستجوی عشق حقیقی خود در زندگی […]

- بار
تعبیر خواب دیدن آستانه، معنی آستانه در خواب

تعبیر خواب دیدن آستانه، معنی آستانه در خواب

محمد بن سیرین می گوید اگر کسی در خواب ببیند که آستانه خانه اش بیفتد یعنی منزلتش کم شود و پیش مردم خوار شود. اگر ببیند که آستانه خانه اش بلند شود یعنی صاحب مال و مقام می شود. اگر در خواب ببیند که از آستانه خانه اش آبی مانند باران ببارد یعنی به قدرت و مال برسد و اگر در خواب ببیند که از آستانه خانه اش مار می افتد یعنی یک پادشاه او […]

- بار
تعبیر خواب دیدن ماما،معنی ماما در خواب

تعبیر خواب دیدن ماما،معنی ماما در خواب

تعبیر ماما در خواب چه می باشد؟ مامایی از  رشته های «علوم پزشکی و بهداشت» است و به بارداری و زایمان می‌پردازد. ماما یا قابله به زنی گفته می‌شد که بصورت تجربی، در کار زایمان زنان استاد بود و به آنان در زائیدن طفلشان کمک می‌کرد. اگر کسی بعنوان دختری خانم در خواب ماما را دید به چه معنا است؟ بله دوستان به معنی رسوایی و آبروریزی کلی می شود.دیدن ماما در خواب خوش نیست. […]

- بار
تعبیر خواب دیدن مالیات، معنی مالیات در خواب

تعبیر خواب دیدن مالیات، معنی مالیات در خواب

مالیات در خواب دیدن چه معنی دارد؟ مالیات بر حسب تعریف سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)  الزامی و بلاعوض پرداختی است مالیات ممکن است به شخص، موسسه، دارایی  تعلق گیرد. دیدن مالیات در خواب بسته به احوالات آن متفاوت می  باشد اما در کل تعبیر خوبی ندارد. شاید شما با یک ضرر مالی مواجه شوید پس بسیار مراقب باشید. مالیات را در خواب دیدن معانی گوناگون دارد اگر آنرا پرداخت کردید یعنی شما رفتار بسیار […]

- بار
تعبیر خواب دیدن ماش، معنی ماش در خواب

تعبیر خواب دیدن ماش، معنی ماش در خواب

آیا می دانید دیدن ماش در خواب چه معنایی دارد؟ ماش یکی از حبوبات بسیار مفید و غنی است. با این که زادگاه اولیه ی آن ایران است ولی روز به روز کمتر استفاده می شود و در حال فراموش شدن است. شاید اگر از خواص فراوان آن مطلع شوید، به مصرف بیشتر آن راغب شوید. با ماش می توانید ماش پلو، آش ماش و قلیه ی کدو با ماش که از غذاهای اصیل ایرانی هستند، […]

- بار
تعبیر خواب دیدن ماسه شن، معنی ماسه شن در خواب

تعبیر خواب دیدن ماسه شن، معنی ماسه شن در خواب

ماسه در خواب دیدن چگونه تعبیری دارد؟ ماسه (Sand) به سنگ‌ریزه خردتر از شن گفته می‌شود. در دیدن ماسه در خواب معبران تعبیر های گوناگونی دارند که در این جا به آن ها اشاره شده است. ماسه در خواب دیدن یعنی با ضررو زیانی بسیار خواهید شد.باید بسیار مراقب باشید. در خواب دیدی که بین راه از ماسه پر است و در ماسه ها فرو رفته ای یعنی مشکلات و سختی هایی بزرگ بوجود می آید. […]

- بار
تعبیر خواب دیدن ماست، معنی ماست در خواب

تعبیر خواب دیدن ماست، معنی ماست در خواب

دیدن ماست در خواب چگونه تعبیری دارد؟ ماست یکی از انواع لبنیات است که از تخمیر شیر توسط نوعی باکتری به نام لاکتوباسیلوس بدست می آید. از هر نوع شیری برای تهیه ماست می‌توان استفاده نمود؛ اما ماست‌های امروزی را اغلب از شیر گاو تهیه می‌کنند. از نظر تغذیه‌ای، ماست ماده غذایی مفیدی می‌باشد که سرشار از پروتئین و برخی انواع ویتامین ب می باشد. در تاریخ فرهنگ هند و ایران باستان به ماست در پانصد سال قبل […]


توضیحات