دانلود کتاب تعبیر خواب دعا علائم عتیقه کتاب گنج كشف كردن طلسم باستان شناسی

بایگانی‌ها تعبیر خواب - صفحه 7 از 15 - گنج - کانال تلگرام- دعا - تعبیر خواب - دفینه یابی زیرخاکی عتیقه علائم دعای علوم غریبه

توضیحات

دانلود مجموعه 200 کتاب علوم غریبه و طلسمات نایاب نسخه خطی با قیمت ارزان40 هزار تومان

دانلود مجموعه 200 کتاب علوم غریبه و طلسمات نایاب نسخه خطی با قیمت ارزان

بزرگترین مجموعه کتابهای آموزش علوم غریبه و متافیزیک و دعانویسی و شکستن طلسمات در ایران
- بار
تعبیر خواب دیدن استخدام، معنی استخدام در خواب

تعبیر خواب دیدن استخدام، معنی استخدام در خواب

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی کار خود را رها کرده‌ای و به کار بهتری مشغول شده‌ای، تعبیرش این است که حال و روز تو بهتر شده و در کسب و کار تو خیر و نیکی به وجود می‌آید . اگر ببینی شغل‌های گوناگونی را انجام می‌دهی، اگر آن کارها خوب باشند، تعبیرش خوبی کار است، ولی اگر آن کارها بد باشند، تعبیرش نیز بدی است، یا اگر ببینی بعضی از شغل‌ها بد و […]

- بار
تعبیر خواب دیدن استحمام، معنی استحمام در خواب

تعبیر خواب دیدن استحمام، معنی استحمام در خواب

لوک اویتنهاو می گوید : درون وان یا خزینه : یک بیماری مهلک در یک رودخانه حمام کردن : قدرت و شجاعت در یک چشمه حمام کردن : بازیافتن سلامتی در یک محیط باز حمام کردن : ازدواج با شخصی ثروتمند در اتاق خود حمام کردن : بی وفایی صابون زدن در حمام : لذت حمام کردن در آبهای عمیق : مراقب خودتان باشید حمام کردن در آبهای سرد : کامیابی حمام کردن در آبهای […]

- بار
تعبیر خواب دیدن اسپندان، معنی اسپندان در خواب

تعبیر خواب دیدن اسپندان، معنی اسپندان در خواب

ابراهيم كرماني گويد: اگر اسپندان ديد، دليل غم بود. اگر بيند اسپندان همي خورد، دليل كه به قدر آن وي را غم و اندوه رسد. اگر بيند كسي اسپندان بدو داد، دليل كه غمي از آن كس بر دل وي حاصل شود. اگر ديد او اسپندان به كسي داد، غمي از او بر دل وي حاصل گردد. اسماعيل بن اشعث گويد: اگر اسپندان داشت، لكن نخورد يا به كسي داد، يا از خانه بيرون افكند، […]

- بار
تعبیر خواب دیدن اسپند، معنی اسپند در خواب

تعبیر خواب دیدن اسپند، معنی اسپند در خواب

در مورد اسپند به طور کلي اين نوع بخور کردن و دود کردن نشانه هر چيز مي تواند باشد. يا بيم و هراس گنگ و مبهمي که در مورد آينده خويش داريم و يا گوياي شهرت طلبي و زياده خواهي است و تمايل شديد به محبوب بودن و مورد توجه ديگران قرار گرفتن که البته تشخيص آن با خود خواب بيننده است. ما کندر و اسفند را از بيم چشم زخم حسودان و بد چشمان به […]

- بار
تعبیر خواب دیدن اسباب سفر، معنی اسباب سفر در خواب

تعبیر خواب دیدن اسباب سفر، معنی اسباب سفر در خواب

لوک اويتنهاو مي گويد : ديدن : از دست دادن شغل شما را تهديد ميکند سفر کردن با بار بسيارزياد : غم و غصه و يا خرج بيهوده درکتاب سرزمين روياها آمده است : اسباب سفر درخانه : يك مسافرت در پيش است . اسباب سفر در خيابان : وسائل شخصي شما ربوده ميشود . نمي توانيد اسباب سفرتان را پيدا كنيد : ديگران سعي دارند شما را تحريك كنند . اسباب سفر اشخاص ديگر […]

- بار
تعبیر خواب دیدن اسباب بازی، معنی اسباب بازی در خواب

تعبیر خواب دیدن اسباب بازی، معنی اسباب بازی در خواب

تعبیر خواب اسباب بازی از دید منوچهر مطیعی تهرانی تعبیر خواب دیدن عروسک ، بی اعتقادی و سست اراده بودن است تعبیر خواب عروسک دادن به دیگری ، نیرنگ و فریب است تعبیر خواب دختر جوانی که عروسک ببیند ، عشق است تعبیر خواب زن جوانی که عروسک ببیند ، فرزند است تعبیر خواب اسب چوبی ، غرور است تعبیر خواب طناب بازی ، منصرف شدن از کاری بیهوده است تعبیر خواب اسباب بازی های […]

- بار
تعبیر خواب دیدن اسب، معنی اسب در خواب

تعبیر خواب دیدن اسب، معنی اسب در خواب

تعبیر خواب اسب از دید حضرت امام جعفر صادق ع دیدن اسب در خواب بر ۵ حالت تعبیر می شود عزت و احترام , مقام و مرتبت , فرمانروایی , بزرگی و عظمت , خیر و برکت اگر ببیند حیوانی سوار بر اسب اوست دلیل بر خیانت زنش به اوست حضرت دانيال گويد: اسب تازي را به خواب ديدن، دليل بزرگي و عز و جاه بود. اگر ديد بر اسب تازي نشسته بود و آن […]

- بار
تعبیر خواب دیدن اسارتگاه، معنی اسارتگاه در خواب

تعبیر خواب دیدن اسارتگاه، معنی اسارتگاه در خواب

تعبیر خواب اسارتگاه ۱ـ ديدن اسارتگاه در خواب ، علامت آن است كه به بدبختیدجار خواهيد شد . ۲ـ اگر خواب ببينيد فردیاز اسارتگاه آزاد میشويد ، علامت آن است كه سرانجام از شر بدبختی و نوميدی خود را آزاد خواهيد ساخت . آنلی بیتون می گوید: اگر خواب ببینید اسیر شده اید، نشانه آن است که احتمالاً درگیر خیانتی خواهید شد، که اگر نتوانید آن را حل و فصل کنید، بدبخت و نومید می شوید. اگر […]

- بار
تعبیر خواب دیدن اسارت، معنی اسارت در خواب

تعبیر خواب دیدن اسارت، معنی اسارت در خواب

 تفسیر و تعبیری که آنلی بیتون برای اسارت و اسیر شدن بیان کرده است بدین صورت است که به بدبختی و سرانجامی پر از نا امیدی دچار خواهید شد. تعبیر خواب اسیر شدن آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید اسیر شده‌اید، نشانه آن است که احتمالاً درگیر خیانتی خواهید شد، که اگر نتوانید آن را حل و فصل کنید، بدبخت و نومید می‌شوید. اگر در خواب ببینید کسی زندانی شده است، نشانه‌ی آن است که شغلی […]

- بار
تعبیر خواب دیدن اژدها، معنی اژدها در خواب

تعبیر خواب دیدن اژدها، معنی اژدها در خواب

لوک اویتنهاو می‌گوید: اژدها: موقعیت ناجور یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن اژدها دشمن بزرگ باشد آنلی بیتون می‌گوید: دیدن اژدها در خواب، نشانه آن است که بر نفس شما شهوات تسلط می‌یابد و ممکن است به دیگران اجازه دهید از تمایلات و هوا و هوس‌های شما سوء استفاده کنند، باید بر هوا و هوس و نفس خود تسلط پیدا کنید. محمدبن سيرين گويد: اژدها به خواب ديدن، دشمن بزرگ و قوي بود. اگر بيند اژدهائي داشت، دليل […]

- بار
تعبیر خواب دیدن ازدواج-تاهل، معنی ازدواج-تاهل در خواب

تعبیر خواب دیدن ازدواج-تاهل، معنی ازدواج-تاهل در خواب

محمدبن سيرين گويد: اگر بيند زن خواست، دليل كه شرف و بزرگي اش زايل شود، اگر زن مرده را به زني كرد و با وي جمع گرديد، دليل كه از ملك و مال آن زن او را چيزي حاصل شود. اگر بيند با آن زن جمع نشد، دليل كه چيزي اندك ازمال وي را حاصل شود. اگر زني بيند او را مرده به زني گرفت و در سراي زن با وي جمع شد، دليل كه […]

- بار
تعبیر خواب دیدن از دست دادن تعادل، معنی از دست دادن تعادل در خواب

تعبیر خواب دیدن از دست دادن تعادل، معنی از دست دادن تعادل در خواب

از دست دادن تعادل در خواب نشانه این است که در بیداری با بی دقتی کارهایتان را انجام می دهید و اگر ببینید دیگران تعادل خود را از دست می دهند، بی دقتی آنان به نفع شما خواهد بود. آنلی بیتون می گوید: ۱ـ اگر خواب ببینید ناگهان روی چیزی می خورید و تعادل خود را از دست می دهید ، نشانة آن است که با بی دقتی وظایف خود را انجام خواهید داد. ۲ـ […]

- بار
تعبیر خواب دیدن ارکستر، معنی ارکستر در خواب

تعبیر خواب دیدن ارکستر، معنی ارکستر در خواب

ليلا برايت مى‏گويد: اركستر را در خواب ديدن، علامت آن است كه در جشن بزرگى شركت مى‏كنيد. درکتاب سرزمين روياها آمده است : خواب يك اركستر : شانس نزد شما مي آيد. به يك اركستر گوش مي كنيد : يك موفقيت بزرگ در انتظار شماست يك اركستردر حال نواختن موسيقي : ناكامي و ناراحتي صداي يك اركستر را از دورمي شنويد: يكي از اعضا فاميل را از دست ميدهيد . به اتفاق خانواده به اركستر […]

- بار
تعبیر خواب دیدن اره، معنی اره در خواب

تعبیر خواب دیدن اره، معنی اره در خواب

نوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر کسی در خواب ببیند که اره در دست دارد ولی با آن چیزی را نمی‌برد و کاری انجام نمی‌دهد نشان آن است که فزون طلب و زیاده خواه است و احیاناً این زیاده خواهی صورت ناپسند یعنی طمع و آز دارد، اما اگر اره به دست داشت و در خواب دید که درختی را قطع می‌کند گویای آن است که از صاحب آن درخت یا چوب و تخته دور می‌شود و […]

- بار
تعبیر خواب دیدن ارگ، معنی ارگ در خواب

تعبیر خواب دیدن ارگ، معنی ارگ در خواب

  درکتاب سرزمين روياها آمده است : ارگ يك كليسا : دوستان سعي دارند به شما كمك كنند. شما ارگ مي فروشيد : تجربه هاي تلخي در انتظار شماست ارگ مي زنيد : از نزديكانتان كسي را از دست ميدهيد. صداي ارگ را مي شنويد : بستگان به خانه شما مي آيند شما در كلسيا ارگ مي نوازيد : اضطراب صداي بلند و نا خوشايند يك ارگ : نفاق در خانه شما نفوذ كرده است […]

- بار
تعبیر خواب دیدن ارقام، معنی ارقام در خواب

تعبیر خواب دیدن ارقام، معنی ارقام در خواب

عبیر دقیق‌ ارقام‌ و اعداد در خواب‌ کار بسیاردشواری‌ محسوب‌ می‌شود، چرا که‌ ممکن‌ است‌معانی‌ آنها بسیار شخصی‌ باشند. به‌ عنوان‌ مثال‌،اعداد در خواب‌ می‌توانند بازتاب‌ و انعکاس‌نگرانی‌های‌ مالی‌ (یا نگرانی‌ در هر زمینه‌ای‌) درزندگی‌ روزمره‌ تلقی‌ گردند. در نتیجه‌، لازم‌ است‌که‌ دریابید این‌ اعداد چه‌ ارتباطی‌ با شخص‌ شماپیدا می‌کنند. (مثلا اگر شخصی‌ خواب‌ عددبیست‌ و پنج‌ را ببیند، ممکن‌ است‌ پلاک‌ خانه‌اش‌دوازده‌ و پلاک‌ خانه‌ والدینش‌ سیزده‌ باشد.مجموع‌ این‌ دو عدد بیست‌ و […]

- بار
تعبیر خواب دیدن ارش، معنی ارش در خواب

تعبیر خواب دیدن ارش، معنی ارش در خواب

اَرش نوعی دیه است که در قانون از قبل تعیین نشده است. برطبق ماده ۳۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ هر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعاً مقدار خاصی به عنوان دیه برای آن تعیین نشده باشد کسی که مرتکب جرم شده است باید ارش بپردازد. تعیین ارش معمولاً با کارشناسی پزشکی قانونی و رای دادگاه است. تعریف ارش، مقدار مالی است که به عنوان جبران خسارت مالی يا بدنی که در […]

- بار
تعبیر خواب دیدن ارزیر، معنی ارزیر در خواب

تعبیر خواب دیدن ارزیر، معنی ارزیر در خواب

ارزیز فرهنگ فارسی معین ( اَ ) (اِ.) فلزی است نرم و نقره ای رنگ و قابل تورق ، از آن برای سفید کردن ظروف مسی استفاده می کنند. یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن آهن ومس و روی و ارزیروغیران تعلق به منفعت دنیا دارد محمد بن سيرين گويد: اگر بيند كه ارزير بسيار به دست داشت، دليل كه بر قدر آن، وي را چيزي از متاع دنيا حاصل گردد. اگر بيند كاسه و […]

- بار
تعبیر خواب دیدن ارزن دانه، معنی ارزن دانه در خواب

تعبیر خواب دیدن ارزن دانه، معنی ارزن دانه در خواب

ارزن دانه خوراکی پرندگان است. ارزن خوردن و ارزن کاشتن در خواب، به دلیل اینکه پرندگان هم از این دانه استفاده می کنند، نشانه نیکوکار بودن بیننده خواب و رسیدن روزی فراوان است. یوسف نبی (ع) می گوید: دیدن ارزن در خواب نشانه این است که روزی ناگهانی و غیر منتظره برای بیننده خواب می رسد. محمد ابن سیرین می گوید: دیدن ارزن در خواب، رسیدن به مال دنیا است. دیدن ارزن روزی ناگهانی بوی […]

- بار
تعبیر خواب دیدن ارزانی، معنی ارزانی در خواب

تعبیر خواب دیدن ارزانی، معنی ارزانی در خواب

ارزانی لغت‌نامه دهخدا ارزانی . [ اَ ] (ص نسبی ) منسوب به ارزن که شهری است به دیاربکر. || منسوب به ارزن که موضعی است به فرسنگی از شیراز. (غیاث اللغات ). و ظاهراً محرف ارزنی است . ارزانی داشتن فرهنگ فارسی معین ( ~. تَ) (مص م .) بخشیدن ، تقدیم کردن . يوسف نبی عليه السلام گويد:ديدن ارزانی مصيبت بود، نشانة آن است كه در انتظار تغييراتی در زندگی خود هستيد ، […]

- بار
تعبیر خواب دیدن اردو، معنی اردو در خواب

تعبیر خواب دیدن اردو، معنی اردو در خواب

خواب یک اردوگاه: زندگی سالم و با نشاط شما در یک اردوگاه: دردسرهای بزرگ در آینده مانع آن می شوید که شما را به اردوگاه ببرند: مراقب سلامت خود باشید. ۱ـ اگر خواب ببينيد در هوايی آزاد مشغول خوشگذرانی در اردويی هستيد، نشانة آن است كه در انتظار تغييراتی در زندگی خود هستيد ، و آماده برای رفتن به سفری طولانی و ملال آور خواهيد شد. ۲ـ اگر درخواب اردوگاهی ببينيد ، نشانة آن است […]

- بار
تعبیر خواب دیدن ارث-میراث، معنی ارث-میراث در خواب

تعبیر خواب دیدن ارث-میراث، معنی ارث-میراث در خواب

آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید ارثی به شما رسیده است، نشانه آن است که به آرزوهای خود دست خواهید یافت. خواب دریافت ارث، نشانه وظایف به نحو مطلوب و اطمینان به سلامت جسم است. لیلا برایت می‌گوید: دلیل بر آن است که طلب عقب افتادهی شما وصول می‌شود. درکتاب سرزمین رویاها آمده است: به شما ارث می‌رسد: یک مرگ در فامیل در کارهایتان بسیار دقت کنید. از یک شخص ناشناس به شما ارث می‌رسد: منفعت […]

- بار
تعبیر خواب دیدن ارتقا، معنی ارتقا در خواب

تعبیر خواب دیدن ارتقا، معنی ارتقا در خواب

هانس کورت می گوید: اگر در خواب به مقام بالاترى ارتقاء پیدا کردید، نشانه ى دقت در کارها و پیشرفت در زندگى مى باشد. آنلی بیتون می گوید: ۱ـ اگر خواب ببينيد به مقامی والا ارتقاء می يابيد ،علامت آن است كه با مطالعه و دقت در كارها به پيشرفت و ثروت دست خواهيد يافت. ۲ـ اگر خواب ببينيد به سمت آسمان صعود میكنيد ، علامت آن است كه به ثروتی دست خواهيد يافت ، […]

- بار
تعبیر خواب دیدن اذیت و آزار، معنی اذیت و آزار در خواب

تعبیر خواب دیدن اذیت و آزار، معنی اذیت و آزار در خواب

۱ـ اگر خواب ببينيد مورد آزار كسی قرار گرفته ايد ، نشانة آن است كه دشمنان بر عليه شما به گفتگو نشسته اند. ۲ـ اگر در خواب تجربة آزار دهنده ای را تحمل كنيد ، نشانة آن است كه میخواهيد در روز بعد ، كارهايتان را با سرعت بسشتر به پيش ببريد. آنلی بیتون می‌گوید:  ۱ – اگر در خواب كسی را آزار دهید، نشانه آن است كه دست به كاری ناپسند خواهید زد. ۲ […]

- بار
تعبیر خواب دیدن اذان، معنی اذان در خواب

تعبیر خواب دیدن اذان، معنی اذان در خواب

گویند روزی مردی از ابن سیرین سوال نمود: در خواب دیدم که اذان می گویم، تعبیر آن چیست؟ ابن سیرین در جواب گفت: به زیارت خانه‌ی خدا می‌روی و فریضه‌ی حج به جای می‌آوری. بعد از مدتی شخصی دیگر دقیقاً همان سئوال را از ابن سیرین پرسید واو نیز در جواب به آن مرد گفت: تو دزدی خواهی کرد و دستت را به خاطر آن قطع خواهند کرد. آنانی که شاهد آن دوماجرا بودند از […]

- بار
تعبیر خواب دیدن ادرار کردن، معنی ادرار کردن در خواب

تعبیر خواب دیدن ادرار کردن، معنی ادرار کردن در خواب

ادرار، مال حرام بود. اگر بيند كه ادرار همي خورد، دليل كند كه مال حرام خورد. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند كه اندر چاهي ادرار كرد، دليل كند كه از كسي مال حلال حاصل كند. اگر بيند كه ادرار همي كرد، دليل كند كه او را فرزندي آيد كه قران ظاهرخواند و عالم و دانا گردد. اگر بيند كه برخي از ادرار ريخت و برخي با خود داشت، دليل كند كه برخي از مال وي […]

- بار
تعبیر خواب دیدن احضار روح، معنی احضار روح در خواب

تعبیر خواب دیدن احضار روح، معنی احضار روح در خواب

اگر خواب ببينيد در مراسم احضار ارواح شركت كرده ايد ،نشانة آن است كه آشنايیو دوستیبا افراد بيگانه ، بر زندگی شما تأثير منفی خواهد گذاشت. آنلی بیتون گوید: اگر در خواب احساس کنید روح دیگری در تن شما حلول کرده است، علامت آن است که وجود بیگانه ای که وارد زندگی شما خواهد شد، آرامش و منفعت به دست خواهید آورد. اگر دختر نوازنده ای خواب ببیند روحش در تن زنی است که با […]

- بار
تعبیر خواب دیدن احتضار، معنی احتضار در خواب

تعبیر خواب دیدن احتضار، معنی احتضار در خواب

دیدن جان دادن و یا احتضار در خواب به گفته پیامبر اسلام (ص) بیانگر به خطر افتادن کارهاست و اگر در خواب دید که پس از مرگ روح او به آسمان‌ها رفت دلیل بر آن است که اجل او نزدیک و زود بمیرد. تعبیر خواب جان دادن محمدبن سیرین گوید: اگر بیند جان از تن وی بیرون شد، دلیل که فرزند یاعیالش بمیرد، یا مالش تلف شود یا خود هلاک شود. درخبر آمده است که: مردی […]

- بار
تعبیر خواب دیدن اجداد، معنی اجداد در خواب

تعبیر خواب دیدن اجداد، معنی اجداد در خواب

دیدن اجداد در خواب به معنای نیاز شدید شما به آرامش است . اجداد بخشی از وجود ما هستند که در گذشته زیسته اند حضور آنها در خواب اغلب زمانی رخ می دهد که گرفتاریهای ما زیاد است آنها به ما می فهمانند که ما تنها نیستیم و جمعی حامی و تکیه گاه ما هستند پس باید آرامش گذشته خود را بدست آوریم و از هر عمل عجولانه ایی خود داری کنیم . اگر اجداد […]

- بار
تعبیر خواب دیدن اجاق گاز، معنی اجاق گاز در خواب

تعبیر خواب دیدن اجاق گاز، معنی اجاق گاز در خواب

مهمترين‌ بخش‌ نمادين‌ اين‌ خواب ‌ میگويد ممكن‌ است‌ در رابطه‌ بابچه‌دار شدن‌ ترس‌ و وحشت‌ شديدي‌ را تجربه‌مي‌كنيد و يا سخت‌ در انتظار آن‌ هستيد. گفته‌مي‌شد كه‌ اجاق‌ يا فر گرم‌ به‌ منزله‌ باروري‌،مثمرثمر بودن‌ و يا مثبت‌ انديشي‌ است‌،در حالي‌كه‌ اجاق‌ سرد و خاموش‌ تعبيري‌ برعكس‌ دارد. تعبیر خواب اجاق گاز از دید لیلا برایت تعبیر خواب دیدن اجاق با آتش ، خوشبختی است تعبیر خواب دیدن اجاق بدون آتش ، تنهایی است […]

- بار
تعبیر خواب دیدن اتوبوس، معنی اتوبوس در خواب

تعبیر خواب دیدن اتوبوس، معنی اتوبوس در خواب

در قدیم گردونه همان ماشین امروزی بوده است و وسیله اصلی حمل و نقل است تعبیر خواب ماشین از دید حضرت امام جعفر صادق(ع) تعبیر خواب ماشین (وسیله حمل و نقل) هشت چیز استعزت و آبرو – فرمانروایی – منزلت – بزرگی -هیبت – سروری – رفعت – آسانی کارها تعبیر خواب ماشین از دید محمد بن سیرین تعبیر خواب سوار بر ماشین بودن ، بزرگی و شرف استتعبیر خواب ماشین از پادشاه هدیه گرفتن […]

- بار
تعبیر خواب دیدن اتوبوس، معنی اتوبوس در خواب

تعبیر خواب دیدن اتوبوس، معنی اتوبوس در خواب

اگر خواب ببينيد سوار بر اتوبوس از خيابانها میگذريد ، علامت آن است كه وعده هايیاحمقانه به خود خواهيد داد. با دوستان خود نيز اختلاف پيدا میكنيد آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید سوار بر اتوبوس از خیابان‌ها می‌گذرید، علامت آن است که وعده‌هایی احمقانه به خود خواهید داد. با دوستان خود نیز اختلاف پیدا می‌کنید. دیدن اتوبوس در خواب، نشانه آن است که فردی می‌خواهد دردسر برایتان فراهم کند.   تعبیر خواب ایستگاه اتوبوس اگر […]

- بار
تعبیر خواب دیدن اتو، معنی اتو در خواب

تعبیر خواب دیدن اتو، معنی اتو در خواب

تعبیر خواب اتو کردن از دید کتاب سرزمین رویاها تعبیر خواب لباسها را اتو می کنید ، رقیبانتان برای شما دردسر جور می کنند. تعبیر خواب لباسهای یک مرد را اتو می کنید ، یک عشق بزرگ و یک کانون خانوادگی آسوده است تعبیر خواب لباسهای زنانه را اتو می کنید ، مشاجره با شوهر است تعبیر خواب ملحفه اتو می کنید ، نباید در حال حاضر پایبند چیزی باشید تعبیر خواب ابریشم اتو می کنید […]

- بار
تعبیر خواب دیدن اتاق، معنی اتاق در خواب

تعبیر خواب دیدن اتاق، معنی اتاق در خواب

تعبیر خواب اتاق از دید منوچهر مطیعی تهرانی تعبیر خواب اتاق بزرگ و باشکوه ، توانگری است تعبیر خواب اتاق کوچک و فقیرانه ، تنگی دنیا است تعبیر خواب اتاق روشن ، آینده روشن است تعبیر خواب اتاق با درهای فراوان ، روزی است تعبیر خواب اتاق از دید لیلا برایت تعبیر خواب در اتاق خواب بودن ، یاس و ناامیدی است تعبیر خواب اتاق از دید لوک اویتنهاو تعبیر خواب اتاق ، نیات بد است […]

- بار
تعبیر خواب دیدن ابلیس، معنی ابلیس در خواب

تعبیر خواب دیدن ابلیس، معنی ابلیس در خواب

۱ـ ديدن ابليس در خواب ، نشانة روبرو شدن با حوادثي دهشتناك است. براي حفظ ظاهري آبرومندانه از استراتژي خاصي استفاده مي كنيد. ۲ـ اگر در خواب شيطان را بكشيد ، نشانة آن است كه براي يافتن جايگاهي مناسب تر در زندگي ، دوستان بي قيد و بند خود را ترك مي گوييد. ۳ـ اگر ابليس در غالب اديبي به خواب شما بيايد ، نشانة آن است كه بايد از دوستان چاپلوس و رياكار دوري […]

- بار
تعبیر خواب دیدن ابزار جراحی، معنی ابزار  جراحی در خواب

تعبیر خواب دیدن ابزار جراحی، معنی ابزار جراحی در خواب

خواب ابزار جراحی ديدن وسايل و ابزار در خواب ، نشانة آن است كه از مسئوليتی و بی اعتنايی دوستی نسبت به خود رنج خواهيد برد. ۱ـ ديدن هر ابزاریدر خواب ، نشانة كشيدن رنج و سختی برای انجام كاری است.   ۲ـ ديدن ابزار شكسته و مستعمل در خواب ، علامت آن است كه مرگ يا بيماری سخت يكی از دوستان يا نزديكان شما را تهديد می كند.

- بار
تعبیر خواب دیدن لقمه، معنی لقمه در خواب

تعبیر خواب دیدن لقمه، معنی لقمه در خواب

آیا می دانید دیدن لقمه در خواب به چه معنا می باشد؟ در باب دیدن لقمه بسته به احوالات آن متفاوت می باشد. اگر در خواب دیدید که لقمه ترش بود یا اینکه شیرین باشد چطور معنایی می تواند داشته باشد؟ در صورتی که لقمه شیرین بود و یا اگر گرم باشد، برایش چه تعبیری در نظر روایت شده است؟ تعبیر گران دیدن لقمه در خواب را بصورت زیر شرح داده اند: حضرت امام جعفر […]

- بار
تعبیر خواب دیدن لفاخ ، معنی لفاخ در خواب

تعبیر خواب دیدن لفاخ ، معنی لفاخ در خواب

آیا می دانید دیدن لفاخ در خواب به چه معنا می باشد؟ اگر در خواب لفاخ را دیدید باید خوشحال باشید زیرا معنایی بسیار خوش دارد. تعبیرگران در این باب معانی  بسیار مختصر داده اند. معبران می گویند اگر در خواب لفاخ را دیدید ، به این معنی می باشد که شما دارای مال فراوانی خواهید شد. از امام جعفر صادق علیه السلام نقل شده است: دیدن لفاخ در خواب شش صورت دارد:  سخن خوش. […]

- بار
تعبیر خواب دیدن لعل، معنی لعل در خواب

تعبیر خواب دیدن لعل، معنی لعل در خواب

آیا می دانید دیدن لعل در خواب به چه معنا می باشد؟ لعل در خواب دیدن به معنی زن است و مالی فراوان. تعبیر گران در مورد دیدن لعل گفته اند که دیدنش در خواب بسیار خوش است. دیدن لعل در خواب معنای بسیار نیکویی دارد. دیدن لعل در خواب را نشان از گرفتن خبرهای خوش میدانند. در این که شما لعل را می خرید و یا آن را می فروشید، نیز تعابیری متفاوت نقل شده […]

- بار
تعبیر خواب دیدن لشگر، معنی لشگر در خواب

تعبیر خواب دیدن لشگر، معنی لشگر در خواب

آیا می دانید دیدن لشگر در خواب به چه معنا می باشد؟ آیا در خواب لشگر را دیده اید و معنای آن را نمی دانید؟ باید در این جا به شما بگوییم که دیدن لشگر در خواب معنای خوبی ندارد. تعبیر گران در وصف لشگر می گویند که دیدنش چیزی جزمحنت و غم نیست. اما عده ای نظر دیگری دارند و دیدن لشگر در خواب را  نیروی زیاد برای انجام کارها می دانند. حضرت امام […]

- بار
تعبیر خواب دیدن لرزیدن،معنی لرزیدن در خواب

تعبیر خواب دیدن لرزیدن،معنی لرزیدن در خواب

آیا می دانید دیدن لرزیدن در خواب به چه معنا می باشد؟ دیدن لرزیدن در خواب را بیشتر معبران دلیل بر زحمت و دردسر می کنند. تعبیرگران در باب دیدن لرزیدن نظرات بسیاری داده اند. آنها دیدن لرزیدن در خواب را نشانه ی سختی کشیدن می دانند. بطور کلی باید گفت که دیدن لرزیدن در خواب تعبیر خوبی ندارد. این را بیشتر معبران تایید می کنند. حضرت دانیال میگوید: دیدن لرزیدن اندام ها به خواب […]

- بار
تعبیر خواب دیدن ابزار، معنی ابزار در خواب

تعبیر خواب دیدن ابزار، معنی ابزار در خواب

 ۱ـ ديدن هر ابزاریدر خواب ، نشانة كشيدن رنج و سختی برای انجام كاری است.   ۲ـ ديدن ابزار شكسته و مستعمل در خواب ، علامت آن است كه مرگ يا بيماری سخت يكی از دوستان يا نزديكان شما را تهديد می كند. خواب تعداد زيادي ابراز كار : ثروت به شما ابراز كار اهدا ميكنند : بعضي ها به خاطر شما كارهاي بسياري انجام خواهند داد. ابزار كار ميخريد : تغييرات مهم ابزار كار […]

- بار
تعبیر خواب دیدن ابریشم، معنی ابریشم در خواب

تعبیر خواب دیدن ابریشم، معنی ابریشم در خواب

دیدن ابریشم در خواب خوب است معبران نوشته اند دیدن ابریشم پخته بهتر است تا دیدن ابریشم خام. لباس ابریشمی همان طور که در زنان به زیبایی و شکوه ظاهری ایشان می افزاید در خواب نیز خوب است. اگر یک مرد ببیند که لباس ابریشمی پوشیده کراهت دارد و گویای این است که بی حرمت می شود و به دیده تحقیر و تمسخر بر او می نگرند. داشتن توده ابریشم انبوهی مال است و کلا داشتن […]

- بار
تعبیر خواب دیدن ابروها، معنی ابروها در خواب

تعبیر خواب دیدن ابروها، معنی ابروها در خواب

اگردر خواب ببیند که ابروهایش بی نقص و خیلی خوب است ، زينت و آراستگي دينش به کمال باشد و دینداري در حق او تمام است. اگر ببيند ابروهايش ريخته است ،یعنی اینکه که در دينش خلي وارد آمده است و اعتقاداتش دچار سستی شده است. ابرو در چهره انسان مکمل حسن و جمال است و در زنان نوعی زینت و وسیله ای برای افزودن زیبایی. چنان چه کسی در خواب ببیند که ابروهای سالم […]

- بار
تعبیر خواب دیدن لحاف، معنی لحاف در خواب

تعبیر خواب دیدن لحاف، معنی لحاف در خواب

آیا می دانید دیدن لحاف در خواب چه معنایی دارد؟ دیدن لحاف در خواب معانی بسیار دارد و تعبیرگران در این باب سخنانی فراوان داده اند. دیدن لحاف در خواب  به معنی زن می باشد و معبران این نظر را تایید می کنند. دیدن لحاف در خواب معانی نیکویی دارد و معنی آرامش و امنیت را به شما خواهد داد. تعبیر خواب لحاف به روایت امام جعفر صادق دیدن لحاف درخواب سه صورت دارد: زن […]

- بار
تعبیر خواب دیدن لبنیاتی، معنی لبنیاتی در خواب

تعبیر خواب دیدن لبنیاتی، معنی لبنیاتی در خواب

آیا می دانید دیدن لبنیاتی در خواب چه معنایی دارد؟ دیدن لبنیات در خواب بسیار خوب و شیرین می باشد. همانطور که می دانید لبنیات بسیار مقوی و  خوشمزه هستند. دیدن لبنیات در خواب در دنیای خواب  معنایی بسیار خوب دارد. لبنیات را سعادت و خوشبختی در زندگی تعبیر کرده اند. دیدن آن پر از اتفاقات خوب در زندگی است.و نشان از یک ازدواج موفق را دارد. تعبیرها در باب دیدن لبنیات بسیار مختصر است. تعبیر […]

- بار
تعبیر خواب دیدن  لباس عزاداری،معنی لباس عزاداری در خواب

تعبیر خواب دیدن لباس عزاداری،معنی لباس عزاداری در خواب

آیا می دانید دیدن لباس سوگواری در خواب چه معنایی دارد؟ دوستان من اگر در خواب لباس عزاداری را دیده اید  و بسیار نگران شده اید، باید بگوییم که این حق را به شما می دهیم. دیدن لباس عزاداری در خواب معنای خوبی ندارد و برای شما اتفاق ها و حوادث بد را رقم می زند. امیدواریم که این خواب هیچ وقت به سراغ شما نیاید، زیرا سرنوشت شما را بسیار بد رقم خواهد زد. […]

- بار
تعبیر خواب دیدن لباس عروسی،معنی لباس عروسی در خواب

تعبیر خواب دیدن لباس عروسی،معنی لباس عروسی در خواب

آیا می دانید لباس عروسی در خواب دیدن چه معنی دارد؟ اگر در خواب ببینید که لباس عروس را برتن دارید به معنای عزا و ناراحتی می باشد. معبران دیدن عروسی را چیزی جز ناراحتی ، حادثه ناگوار ، غم و اندوه نمی دانند. دیدن عروسی بر عکس شادی و شوقی که در دنیای واقعی دارد، در دنیای خواب معنای ناراحتی و بدی دارد. همه ی معبران این نظر را تایید می کنند.  منوچهر مطیعی […]

- بار
تعبیر خواب دیدن لباس، معنی لباس در خواب

تعبیر خواب دیدن لباس، معنی لباس در خواب

آیا می دانید دیدن لباس در خواب به چه معنا است؟ دیدن لباس در خواب معناهایی فراوان دارد.در دیدن لباس معبران نظراتی دگرگون داده اند. اگر لباس زمستانی باشد،یا لباس تابستانی باشد.اگر لباسی مربوط به پادشاهان باشد و یا از فقرا. اگر در خواب ببیند لباسی بر تن دارید و یا اگر لباسی نپوشیده اید. اگر لباسی که بر تن دارید مردانه و یا زنانه می باشد همه کمیت آن و معانیشان در شرح زیر […]


توضیحات